KONTAKT

KONTAKT-informacja RODO

Szanowni Państwo,

na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dz.U. L 119/1, 4.5.2016 w związku z realizacją zadań wymienionych w Statucie Gminnego Zespołu oświatowego oraz w pełnomocnictwie dla Kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego w Dusznikach (Zarządzenie nr 51/12 Wójta Gminy Duszniki z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie:  udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Zespołu Oświatowego  w Dusznikach)  uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Zespół Oświatowy w Dusznikach, z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Dusznikach, 64-550 Duszniki. Dane kontaktowe: tel.(0-61) 29-19-312, kier.gzo@duszniki.eu

Wyznaczono Inspektora ochrony danych kontakt telefonicznie pod nr tel.(0-61) 29-19-312, za pomocą poczty elektronicznej na adres kier.gzo@duszniki.eu, listowie: ul. Sportowej 1 w Dusznikach, 64-550

Celem przetwarzania jest realizacja zadań wskazanych w prawie w Statucie GZO oraz w Pełnomocnictwie Wójta dla Kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego w Dusznikach

Do odbiorców danych osobowych należą: organy władzy państwowej i samorządowej, jednostki realizujące zadani publiczne  oraz strony konkretnego postępowania administracyjnego.

Okres przechowywania danych: przezrok od zakończenia sprawy w kancelarii, anastępnie w celu archiwizacji przez okres wymagany przepisami o archiwizacji: Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) oraz przepisami sektorowymi.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)      prawo do usunięcia danych osobowych;

d)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e)      prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Inspektor ochrony danych - Iwona Grzelczak-Miłoś, e-mail: igm@igmpoznan.pl