Projekty uchwał

 

 

ROO.0002.20.2021.MM

OGŁOSZENIE

LIII (53) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 28 grudnia (wtorek) 2021 r. o godz. 1800

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2022

b)      zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2022

c)      zmiany  uchwały w sprawie utworzenia Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Komunalnego Zakładu Budżetowego

d)      zmieniająca uchwałę nr XXXVI/249/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

e)      metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

f)       zmiany Uchwały Nr XIII/85/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Duszniki

g)      przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Duszniki na rok  2022

7.Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

 

Marek Liszkowski

ROO.0002.19.2021.MM

OGŁOSZENIE

LII (52) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 28 grudnia (wtorek) 2021 r. o godz. 1700

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
 5. Przedstawienie opinii komisji stałych nt. projektu uchwały budżetowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022- 2032;

b)      uchwały budżetowej na rok 2022 r.

      7. Interpelacje i zapytania radnych.
      8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
      9. Wolne głosy i wnioski.
    10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

Marek Liszkowski

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona.

Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. 

Obrady będą transmitowane na żywo: https://transmisjaobrad.info/channels/52/gmina-duszniki

 

ROO.0002.18.2021.MM

OGŁOSZENIE

LI (51) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 21 grudnia (wtorek) 2021 r. o godz. 1700

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany uchwały Nr XXXVI/229/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,

b)      zmiany uchwały Nr XXVII/178/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Duszniki i nadania jej statutu,

c)      trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Gminy Duszniki,

d)      nadania nazwy ulicy Słonecznikowa w miejscowości Grzebienisko.

 8. Interpelacje i zapytania radnych

 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 10. Wolne głosy i wnioski.

 11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

Marek Liszkowski

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona.

Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. 

Obrady będą transmitowane na żywo: https://transmisjaobrad.info/channels/51/gmina-duszniki

ROO.0002.17.2021.MM

OGŁOSZENIE

L (50) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 30 listopada (wtorek) 2021 r. o godz. 1700

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Ocena sytuacji w rolnictwie.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      ustalenia zasad przysługiwania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów

b)      ustalenia zasad przysługiwania diet  oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym

c)      ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Duszniki, uzasadnienie

d)      wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Duszniki

e)      wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki

f)        wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Duszniki

g)      wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Duszniki

h)      wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej

i)       zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego- Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Duszniki nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok

j)       zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022

k)      rozpatrzenia wniosku w sprawie budowy skateparku w Dusznikach

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

 Marek Liszkowski

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona. Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. 

Obrady będą transmitowane na żywo: https://transmisjaobrad.info/channels/46/gmina-duszniki

ROO.0002.16.2021.MM

OGŁOSZENIE

XLIX (49) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 9 listopada (wtorek) 2021 r. o godz. 1700

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Informacja Komisji Rewizyjnej po przeprowadzonej kontroli.
 8. Informacja z wykonania zadań własnych i zleconych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach.
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Duszniki, podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

b)      zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty  budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

d)      Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na 2022 rok

e)      nadania nazwy ulicy Śliwkowa w miejscowości Grzebienisko

f)       nadania nazwy ulicy Dębowa w miejscowości Zakrzewko

g)      zmieniająca uchwałę Rady Gminy Duszniki nr XXXVI/248/21 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki

h)      zmieniająca uchwałę nr XXXVI/249/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

i)       przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku z 26 października 2021 r

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

 Marek Liszkowski

 

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona. Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. 

Obrady będą transmitowane na żywo: https://transmisjaobrad.info/channels/46/gmina-duszniki

 

ROO.0002.15.2021.MM

OGŁOSZENIE

XLVIII (48) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 29 października (piątek) 2021 r. o godz. 1700

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      rozpatrzenia petycji w sprawie budowy skateparku w Dusznikach

b)      rozpatrzenia wniosku z 17 września 2021 r.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

 Marek Liszkowski

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju,

liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona.

Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. 

Obrady będą transmitowane na żywo: https://transmisjaobrad.info/channels/46/gmina-duszniki

 

ROO.0002.14.2021.MM

OGŁOSZENIE

XLVII (47) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 28 września (wtorek) 2021 r. ok. godz. 1700

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Analiza sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

b)      zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Duszniki

d)      ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Duszniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

e)      wykonania kontroli nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

Marek Liszkowski

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju,

liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona.

Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. 

Obrady będą transmitowane na żywo: https://transmisjaobrad.info/channels/46/gmina-duszniki

 

ROO.0002.13.2021.MM

OGŁOSZENIE

XLVI (46) sesja nadzwyczajna Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 7 września (wtorek) 2021 r. o godz. 1630

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c) ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Duszniki na rok szkolny 2021/2022

d) zlecenia kontroli nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki

5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Liszkowski

 

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju,

liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona.

Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. Obrady będą transmitowane na żywo: https://transmisjaobrad.info/channels/46/gmina-duszniki

 

 

O G Ł O S Z E N I E

XLV (45) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 19 sierpnia (czwartek) 2021 r. o godz. 1800

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,

b)      rozpatrzenia skargi z dnia 23 lipca 2021 r.,

c)      rozpatrzenia skargi z dnia 23 lipca 2021 r.,

d)      rozpatrzenia skargi z dnia 26 lipca 2021 r.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

Marek Liszkowski

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju,

liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona.

Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. 

Obrady będą transmitowane na żywo: https://transmisjaobrad.info/channels/46/gmina-duszniki

ROO.0002.11.2021.MM

OGŁOSZENIE

XLIV (44) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 27 lipca (wtorek) 2021 r. ok. godz. 1700

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

b)      rozpatrzenia skargi z 25 czerwca 2021 r.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

Marek Liszkowski

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju,

liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona.

Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. 

Obrady będą transmitowane na żywo: https://transmisjaobrad.info/channels/46/gmina-duszniki

ROO.0002.7.2021.MM

OGŁOSZENIE

XLIII (43) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 30 czerwca (środa) 2021 r. ok. godz. 1800

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2030

b)      zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

d)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 294 położonej na terenie obrębu geodezyjnego Sędzinko, gmina Duszniki

e)      sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie obrębu Duszniki, (działka ewidencyjna nr 1061/4)- w trybie bezprzetargowym

f)       zmiany Uchwały Nr XXXIV/235/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu

g)      sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie obrębu Duszniki (działka ewidencyjna nr 1061/3)- w trybie bezprzetargowym

h)      zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

 Marek Liszkowski

 Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju,

liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona.

Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. 

Obrady będą transmitowane na żywo na subdomenie: duszniki.sesja.pl

 

ROO.0002.10.2021.MM

 

O G Ł O S Z E N I E

XLII (42) sesja nadzwyczajna Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 22 czerwca (wtorek) 2021 r. o godz. 1700

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:

                 a) zmiany uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030,

                 b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.,

                  c) zmiany uchwały Rady Gminy Duszniki nr XIII/64/2019, z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia
                      Powiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej w formie dotacji.

        5. Wolne głosy i wnioski.
        6. Zakończenie.

         Przewodniczący Rady Gminy    Marek Liszkowski

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju,

liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona. Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. Obrady będą transmitowane na żywo: https://transmisjaobrad.info/channels/46/gmina-duszniki

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DUSZNIKI ZAWIADAMIA O ZMIANIE TERMINU SESJI ZAPLANOWANEJ NA DZIEŃ
22 czerwca 2021 r. na godz. 17:00
NA DZIEŃ 30 czerwca 2021 r. godz.17:00- POBIERZ

 

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Duszniki za 2020 rok.
 5. Dyskusja nad Raportem o Stanie Gminy Duszniki za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Duszniki za 2020 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego.

8. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego.

9. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2020 rok oraz sprawozdaniem finansowym.

10. Zapoznanie się z:

a)      opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2020 rok;

b)      wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2020 rok;

c)      opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium;

d)      opiniami komisji stałych Rady Gminy.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok;

b)      udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2020 rok.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie.

         Przewodniczący Rady Gminy Marek Liszkowski

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju,

liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona. Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. Obrady będą transmitowane na żywo: https://transmisjaobrad.info/channels/46/gmina-duszniki

 

ROO.0002.8.2021.MM

O G Ł O S Z E N I E

XL (40) sesja nadzwyczajna Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 31 maja (poniedziałek) 2021 r. o godz. 1700

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

b)      zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

 

        Marek Liszkowski

 

 

 

 

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju,

liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona. Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. Obrady będą transmitowane na żywo: https://transmisjaobrad.info/channels/46/gmina-duszniki

 

 

ROO.0002.5.2021.MM

O G Ł O S Z E N I E

XXXIX (39) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 18 maja (wtorek) 2021 r. o godz. 1700

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia z dnia 28 kwietnia br.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

b)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 40, 41 położonych w Mieściskach, i działki o nr ewid. 2/7 położonej w miejscowości Sarbia, Gmina Duszniki

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

Marek Liszkowski

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju,

liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona. Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. Obrady będą transmitowane na żywo: https://transmisjaobrad.info/channels/46/gmina-duszniki

 

 

 

ROO.0002.4.2021.MM

O G Ł O S Z E N I E

XXXVIII (38) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 27 kwietnia (wtorek) 2021 r. o godz. 1700

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Roczne raporty jednostek organizacyjnych z działalności w 2020 roku:

a)      Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Warsztat Terapii Zajęciowej w Dusznikach

b)      Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
w Dusznikach

c)      Sprawozdanie z działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach

d)      Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Dusznikach

e)      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Duszniki z organizacjami pozarządowymi.

8. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia z dnia 24 marca br.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

b)      zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie obrębu Sędzinko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 216/8)- w trybie bezprzetargowym

d)      sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Duszniki, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 962)- w trybie bezprzetargowym.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

         Marek Liszkowski

 

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju,

liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona. Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. Obrady będą transmitowane na żywo: https://transmisjaobrad.info/channels/46/gmina-duszniki

 

 

ROO.0002.3.2021.MM

O G Ł O S Z E N I E

XXXVII (37) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 23 marca (wtorek) 2021 r. o godz. 1700

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

b)     "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2021 roku".

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

 Marek Liszkowski

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju,

liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona. Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. Obrady będą transmitowane na żywo: http://www.duszniki.eu/nagrania-sesji

 

ROO.0002.2.2021.MM

O G Ł O S Z E N I E

XXXVI (36) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 23 lutego (wtorek) 2021 r. o godz. 1700

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2029

b)      zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Duszniki na lata 2021-2023

d)      uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Duszniki na lata 2021-2030

e)      uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Duszniki na lata 2021-2024

f)       zmiany Uchwały Nr XXXIV/231/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rok 2021

g)      przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki

h)      ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

i)       nadania nazwy ulicy w miejscowości Sękowo

j)       w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/186/08 z dnia 26.08.2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki

k)      rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.

l)       rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.

m)   przekazania petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

 Marek Liszkowski

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju,

liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona. Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. Obrady będą transmitowane na żywo: http://www.duszniki.eu/nagrania-sesji

 

ROO.0002.1.2021.MM

O G Ł O S Z E N I E

XXXV (35) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 19 stycznia (wtorek) 2021 r. o godz. 1700

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z prac Rady Gminy Duszniki za 2020 rok.
 7. Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Gminy Duszniki za 2020 roku.
 8. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2029

b)      zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

 

Marek Liszkowski

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju,

liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona.

Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. 

Obrady będą transmitowane na żywo na subdomenie: duszniki.sesja.pl