Obwieszczenie - decyzja

Obwieszczenie - decyzja

Duszniki 14.04.2010

RRG.7615-4/10

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję że w dniu 14.04.2010 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca

przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowo-rozdzielczej GPZ Duszniki 110/15kV wraz z wprowadzeniem linii 110 kV, na dz. nr 619/3, 620/2, 621/2 i 621/3 w Dusznikach.


W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 – 14:30.

 

 

Wójt Gminy Duszniki

                 /-/

     Adam Woropaj