Obwieszczenie - protokół rozprawa oraz przesłanie uwag i wniosków

Obwieszczenie - protokół rozprawa oraz przesłanie uwag i wniosków

Duszniki 12.01.2010r.

RRG.7615-16/09

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy elektrowni wiatrowych w gminie Duszniki

INFORMUJĘ IŻ

 - strony mogą się zapoznać z protokołem z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, która odbyła się w dniu 8 stycznia 2010. Strony mogą zgłosić ewentualne uwagi do protokołu, podpisać powyższy protokół lub odmówić jego podpisania co zostanie odnotowane w aktach sprawy,

 

-    do inwestora zostały przesłane uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania, które wpłynęły do Urzędu Gminy Duszniki. Inwestorowi wyznaczono 21 dniowy termin na ustosunkowanie się do powyższych uwag oraz kwestii (uwag, wniosków, pytań) poruszanych podczas rozprawy administracyjnej. 

 

Z protokołem z rozprawy administracyjnej oraz pozostałymi aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 14:30

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.

Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szamotułach są organami właściwymi w sprawie wydania opinii, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu jest organem właściwym w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.