Farma wiatrowa - postępowanie w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego decyzji z dnia 4 listopada 2010 r. znak RRG.7615-16/09

Obwieszczenie

Duszniki 27.04.2015

RRG.6220.3.2015 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.), Wójt Gminy Duszniki informuje, iż w dniu 20. 04. 2015 PSWM Wielkopolska sp. z o.o. złożyło zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Duszniki z dnia 25 marca 2015 r. odmawiające stwierdzenia, że realizacja planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy elektrowni wiatrowych w gminie Duszniki, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie, o mocy 162,5 MW przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki realizacji inwestycji określone w decyzji Wójta Gminy Duszniki o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4 listopada 2010r., RRG.7615-16/09, utrzymanej w mocy decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 31 marca 2011r., sygn. SKO-OŚ-405/310/10. Przedmiotowe zażalenie, w dniu 27.04.2015 zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

Obwieszczenie

Duszniki 14.04.2015

RRG.6220.3.2015

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.), Wójt Gminy Duszniki informuje, iż w dniu 10.04.2015 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków złożyło zażalenie na postanowienie, z dnia 24.03.2015, nr RRG. 6220.3.2015, odmawiające dopuszczenia organizacji do udziału w postepowaniu o wydanie postanowienia w sprawie stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji Wójta Gminy Duszniki o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4 listopada 2010 r., znak: RRG.7615-16/09. Przedmiotowe zażalenie, w dniu 14.04.2015 zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

Obwieszczenie

Duszniki 25.03.2015

RRG.6220.3.2015 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.), Wójt Gminy Duszniki informuje, iż w dniu 25.03.2015 zostało wydane postanowienie odmawiające wydania stwierdzenia, że realizacja planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy elektrowni wiatrowych w gminie Duszniki, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie, o mocy 162,5 MW przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki realizacji inwestycji określone w decyzji Wójta Gminy Duszniki o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4 listopada 2010 r., RRG.7615-16/09, utrzymanej w mocy decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 31 marca 2011 r., sygn. SKO-OŚ-405/310/10.

Jednocześnie Wójt Gminy Duszniki informuje, że Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy, a także wnieść zażalenie od przedmiotowego postanowienia  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Duszniki w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Dokumentacja sprawy udostępniona jest w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30.  

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

Obwieszczenie

Duszniki 24.03.2015

RRG.6220.3.2015 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.), Wójt Gminy Duszniki informuje, iż w dniu 24.03.2015 zostały wydane postanowienia odmawiające dopuszczenia organizacji tj. Stowarzyszenia Pasikonik, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Fundacji Greenmind praz Fundacji Łyński Kamień do udziału w postepowaniu o wydanie postanowienia w sprawie stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji Wójta Gminy Duszniki o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4 listopada 2010 r., znak: RRG.7615-16/09.

Jednocześnie Wójt Gminy Duszniki informuje, że Strony postępowania, mogą na każdym etapie sprawy składać wnioski i wyjaśnienia mające na celu prawidłowe rozpoznanie sprawy przez organ. Dokumentacja sprawy udostępniona jest w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30.  

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

Obwieszczenie - uzupełnienie wniosku

Duszniki 4.03.2015

RRG.6220.3.2015

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.), Wójt Gminy Duszniki informuje, iż w dniu 4.03.2015 zostało wystosowane do wnioskodawcy, PSWM Wielkopolska spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością, wezwanie do uzupełnienia wniosku o wydanie postanowienia w sprawie stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji Wójta Gminy Duszniki o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4 listopada 2010 r., znak: RRG.7615-16/09.

Jednocześnie Wójt Gminy Duszniki informuje, że Strony postępowania, mogą na każdym etapie sprawy składać wnioski i wyjaśnienia mające na celu prawidłowe rozpoznanie sprawy przez organ. Dokumentacja sprawy udostępniona jest w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30.  

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

  Wezwanie do uzupełenienia wniosku

 

Obwieszczenie

Duszniki 13.02.2015

RRG.6220.3.2015 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) w związku z art. 72 ust. 4, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.), Wójt Gminy Duszniki zawiadamia, iż na wniosek PSWM Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dusznikach zostało wszczęte postępowanie w sprawie zajęcia stanowiska, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia wskazanego w ostatecznej decyzji Wójta Gminy Duszniki z dnia 4 listopada 2010 r. znak RRG.7615-16/09 określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy do 162,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Duszniki, w województwie wielkopolskim, przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Decyzja została utrzymana w mocy decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 31 marca 2011r., sygn. SKO-OŚ-405/310/10,

Jednocześnie Wójt Gminy Duszniki informuje Strony (Stroną w rozumieniu art. 28 k.p.a. jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowania albo kto żąda czynności od organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek) o możliwości czynnego udziału w postępowaniu, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz zgłaszania wniosków w terminie 7 dni od doręczenia.  Dokumentacja sprawy udostępniona jest w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30.  

 Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.