Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 29 stycznia 2019 r.

a)      ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Duszniki; TREŚĆ

b)      regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków; TREŚĆ; załącznik

c)      ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własności Gminy Duszniki; TREŚĆ

d)       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bukowskiej w Dusznikach, TREŚĆ