Zawiadomienie - wszczęcie

Zawiadomienie - wszczęcie

Duszniki 23.09.2009r.

RRG.7615-15/09

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 10, art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 21.09.2009r. wpłynął wniosek PROJEKTOWANIE Marek Galiński, os. Bolesława Śmiałego 16D/28 działającego z upoważnienia Gminy Duszniki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wsi Sędziny i Wierzeja

 
W związku z powyższym  strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą w/w sprawy w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 9.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30 – 14:30

Jednocześnie informuję, że  na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach oraz Starosty Szamotulskiego o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko