Obwieszczenie - przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie - przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko

Duszniki 30.11.2011
 
RRG.6220.10.2011

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Duszniki zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia o wydanym postanowieniu nr RRG.6220.10.2011, stwierdzającym potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego NIEWIERZ MŁ dz. nr 277/6 obręb Niewierz.


Powyższe postanowienie zostało wydane po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr ON-NS-72/2-37/11, z dnia 14. 11. 2011 roku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WOO-I.4240.581.2011.AR1 z dnia 18. 11. 2011, w którym powyższe organy wyraziły opinie że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


Jednocześnie informuję, iż do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 63 ust. 5 w/w ustawy, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia zostało zawieszone.


W przedmiotowej sprawie prowadzone jest postępowania zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Duszniki
W związku z powyższym, zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą w/w sprawy w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30