Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 20 grudnia 2018

Uchwały  IIII sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 20 grudnia 2018 r.

a)      Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026; TEKST

b)      Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TEKST

Uchwały  IV sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 20 grudnia 2018 r.
       

a)      Uchwała Nr IV/15/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 grudnia 2018 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026; TREŚĆ

b)      Uchwała Nr IV/16/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018;TREŚĆ, ZAŁĄCZNIK

c)      Uchwała Nr IV/17/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018; TREŚĆ, ZAŁĄCZNIK

d)      Uchwała Nr IV/18/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 grudnia 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2019; TREŚĆ, ZAŁĄCZNIK

e)      Uchwała Nr IV/19/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019; TREŚĆ, ZAŁĄCZNIK

f)       Uchwała Nr IV/20/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 grudnia 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych na rok 2019;
TREŚĆ, ZAŁĄCZNIK 1; ZAŁĄCZNIK 2; ZAŁĄCZNIK 3;

g)      Uchwała NR IV/21/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 grudnia 2018 r.  w sprawie zmiana uchwały Nr II/5/18 Rady Gminy Duszniki ustalenia przedmiotu i zakresu działania komisji stałych Rady Gminy oraz ich składu osobowego; TREŚĆ

h)      Uchwała Nr IV/22/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 grudnia 2018 r.  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023; TREŚĆ

i)        Uchwała Nr IV/23/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 grudnia 2018 r.  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023; TREŚĆ