Obwieszczenie -decyzja

Obwieszczenie -decyzja

Duszniki 9.02.2010

RRG.7615-19/09

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informują że w dniu 9.02.2010 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu zlokalizowanej w Dusznikach (dz. nr 799, 801, 802, 805, i 810)


W związku z powyższym osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią
Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 14:30.