ROK 2022

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 28 grudnia 2022 r. LXXII sesja (opublikowano w BIP 12 stycznia 2023 r.)

a)      Uchwała Nr LXXII/446/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2023-2032;

b)      Uchwała Nr LXXII/447/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r.;

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 28 grudnia 2022 r. LXXIII sesja (opublikowano w BIP 2-... stycznia 2023 r.)

a)      Uchwała Nr LXXIII/448/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie określenia warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Duszniki;

b)       Uchwała Nr LXXIII/449/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/229/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi opiekuńcze  i   specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  oraz  szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;

c)       Uchwała Nr LXXIII/450/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Szumiącej Wierzby" w miejscowości Mieściska;

d)      Uchwała Nr LXXIII/451/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII-211/2001 z dnia 20.06.2001 r. w sprawie nadania nazwy ulic już istniejących w miejscowości Grzebienisko;

e)      Uchwała Nr LXXIII/452/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Dębowa" w miejscowości Niewierz;

f)        Uchwała Nr LXXIII/453/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Sadowa" w miejscowości Grzebienisko;

g)       Uchwała Nr LXXIII/454/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2023;

h)      Uchwała Nr LXXIII/455/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2023;

i)        Uchwała Nr LXXIII/456/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Duszniki  na  2023 rok;

j)        Uchwała Nr LXXIII/457/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie podziału Sołectwa Brzoza-Grodziszczko i stworzenia Sołectwa Brzoza i Sołectwa Grodziszczko;

k)       Uchwała Nr LXXIII/458/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032;

l)        Uchwała Nr LXXIII/459/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.;

m)    Uchwała Nr LXXIII/460/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 21 listopada 2022 r. LXXI sesja (opublikowano w BIP 23 listopada-5 grudnia 2022 r.)

a)      Uchwała Nr LXXI/430/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej  przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

b)       Uchwała Nr LXXI/431/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie zmiany uchwały LIII/375/18 z dnia 24.07.2018 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Grzebienisko

c)      Uchwała Nr LXXI/432/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego przy ul. Podrzewskiej w Dusznikach

d)      Uchwała Nr LXXI/433/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Duszniki

e)      Uchwała Nr LXXI/434/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 439/25 w Dusznikach

f)      Uchwała Nr LXXI/435/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 419/1, 419/3, 419/6, 419/7 i 419/8 położonych w miejscowości Niewierz, gmina Duszniki

g) Uchwała Nr LXXI/436/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023

h)      Uchwała Nr LXXI/437/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na 2023 rok

i)      Uchwała Nr LXXI/438/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Komunalnego Zakładu Budżetowego  w Dusznikach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Duszniki nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok

j)      Uchwała Nr LXXI/439/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2023

k)       Uchwała Nr LXXI/440/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na 2023 rok

l)      Uchwała Nr LXXI/441/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych

m)      Uchwała Nr LXXI/442/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki nalata 2022-2032

n)        Uchwała Nr LXXI/443/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

o)        Uchwała Nr LXXI/444/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Duszniki

p)      Uchwała Nr LXXI/445/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie udzielenia Powiatowi Szamotulskiemu pomocy w formie dotacji celowej

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 25 października 2022 r. LXX sesja (opublikowano w BIP 26.10-7.11 2022 r.)

a)      Uchwała Nr LXX/417/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Buk

b)       Uchwała Nr LXX/418/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.  w sprawie nadania nazwy ulicy Nowy Zaułek w miejscowości Ceradz Dolny.

c)       Uchwała Nr LXX/419/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.  w sprawie nadania nazwy ulicy Przy Lesie w miejscowości Grzebienisko.

d)       Uchwała Nr LXX/420/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.   w sprawie nadania nazwy ulicy Słoneczna w miejscowości Mieściska.

e)       Uchwała Nr LXX/421/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.   w sprawie zmiany Uchwały nr L/350/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 października 2009 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

f)        Uchwała Nr LXX/422/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.   w sprawie zmiany uchwały nr XLI/283/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za trudne warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysługę lat.

g)       Uchwała Nr LXX/423/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.   w sprawie zmiany uchwały nr LIII/372/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych
przez Gminę Duszniki oraz określenia obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagoga, psychologa i logopedy

h)       Uchwała Nr LXX/424/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.   w sprawie uchwalenia "Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe
dla Gminy Duszniki na lata 2022-2037".

i)         Uchwała Nr LXX/425/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.   w sprawie przyjęcia ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Duszniki na lata 2022-2025 z perspektywa do roku 2029?;

j)         Uchwała Nr LXX/426/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.   w sprawie zgody na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Duszniki.

k)      Uchwała Nr LXX/427/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

l)        Uchwała Nr LXX/428/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

m)   Uchwała Nr LXX/429/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2022 r.  w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w zakresie świadczonych usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na terenie Gminy Duszniki

 

 

 

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 4 października 2022 r. (opublikowano 6-14 października 2022 r.)

a)      Uchwała Nr LXIX/414/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 4 października 2022 r.  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

b)      Uchwała Nr LXIX/415/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 4 października 2022 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

c)      Uchwała Nr LXIX/416/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 4 października 2022 r.  w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w zakresie świadczonych usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków na terenie Gminy Duszniki

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 20 września 2022 r. (opublikowano 6 października 2022 r.)

a)      Uchwała Nr LXVIII/411/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 września 2022 r.  w sprawie nadania nazwy ulicy Makowa w miejscowości Ceradz Dolny

b)      Uchwała Nr LXVIII/412/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 września 2022 r.  w sprawie zmiany uchwał nr XLVIII-241/06 w sprawie przystąpienia Gminy Duszniki do Stowarzyszenia "KOLD"
oraz uchwał nr XXIX/173/08 i III/12/14 zmieniających uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Duszniki do Stowarzyszenia "KOLD"

c)      Uchwała Nr LXVIII/413/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 września 2022 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 40, 41 położonych w Mieściskach, i działki o nr ewid. 2/7 położonej w miejscowości Sarbia, gminy Duszniki

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 12 września 2022 r. (opublikowano 6 października 2022 r.)

a)      Uchwała Nr LXVII/409/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 września 2022 r.  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

b)      Uchwała Nr LXVII/410/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 września 2022 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 31 sierpnia 2022 r. LXVI sesja (opublikowano w BIP 07.09.2022 r.)

a)      Uchwała Nr LXVI/407/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 31 sierpnia 2022 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 294 w Sędzinku.

b)      Uchwała Nr LXVI/408/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 31 sierpnia 2022 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr  LVI/386/18 Rady Gminy Duszniki, z dnia 25 września 2018 r.  w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta  i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 30 sierpnia 2022 r. LXV sesja (opublikowano w BIP 07.09.2022 r.)

a)      Uchwała Nr LXV/400/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 sierpnia 2022 r.  w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki.  (ze względu na rozmiar pliku uchwała dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki pok. nr 4 i pok. nr 11)

b)      Uchwała Nr LXV/401/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 sierpnia 2022 r.   w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Duszniki na lata 2022-2026.

c)      Uchwała Nr LXV/402/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 sierpnia 2022 r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Duszniki.

d)      Uchwała Nr LXV/403/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 sierpnia 2022 r.   w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Duszniki na rok szkolny 2022/2023.

e)      Uchwała Nr LXV/404/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 sierpnia 2022 r.  w sprawie rozpatrzenia wniosku zbiorowego do radnych Gminy Duszniki z 21 czerwca 2022 r.

f)       Uchwała Nr LXV/405/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 sierpnia 2022 r.   w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

g)      Uchwała Nr LXV/406/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 sierpnia 2022 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 2 sierpnia 2022 r. LXIV sesja (opub. w BIP 11.08.2022r.)

a)  Uchwała Nr LXIV/397/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

b)  Uchwała Nr LXIV/398/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r..

c)  Uchwała Nr LXIV/399/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego,

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 5 lipca 2022 r. LXIII sesja (opublikowano w BIP 7-8 lipca 2022 r.)

a)       Uchwała Nr LXIII/393/2022 Rady Gminy Duszniki z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 40, 41 położonych w Mieściskach, i działki o nr ewid 2/7 położonej w miejscowości Sarbia, gminy Duszniki.

b)      Uchwała Nr LXIII/394/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

c)      Uchwała Nr LXIII/395/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

d)      Uchwała Nr LXIII/396/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie przedłużenia i wskazania terminu rozpatrzenia wniosku z 21 czerwca 2022 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej budowy sieci wodociągowej w obrębie działek o nr geod. 19/1, 19/2, 6/27 oraz planowanych o nr geod. od 1-6/27 do 10-6/27 w Podrzewiu

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 21 czerwca 2022 r. LXII sesja (opublikowano w BIP 4 lipca 2022 r.)

a)      Uchwała Nr LXII/387/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

b)      Uchwała Nr LXII/388/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

c)      Uchwała Nr LXII/389/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Makowa w miejscowości Grzebienisko

d)      Uchwała Nr LXII/390/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Duszniki położonej w Zakrzewku ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu

e)      Uchwała Nr LXII/391/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej wUchwale Nr LIX/381/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/313/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

f)       Uchwała Nr LXII/392/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Duszniki oraz Gminy Pniewy

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 21 czerwca 2022 r. LXI sesja (opublikowano w BIP 4 lipca 2022 r.)

a)      Uchwała Nr LXI/384/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Duszniki za 2021 rok

b)      Uchwała Nr LXI/385/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

c)      Uchwała Nr LXI/386/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2021 rok

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 6 czerwca 2022 r. LX sesja nadzwyczajna(opub. w BIP 22.06.2022r.)

a)  Uchwała Nr LX/382/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

b) Uchwała Nr LX/383/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 17 maja 2022 r. LIX sesja (opublikowano w BIP 20.05.2022 r.- 25.05.2022 r.)

a)      Uchwała Nr LIX/376/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 68/1, 68/2 oraz części działek nr ewid. 68/3, 68/4 w Podrzewiu

b)      Uchwała Nr LIX/377/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 29, 26/1, 26/2, 26/3 położonych w Sędzinku

c)      Uchwała Nr LIX/378/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wierzeja

d)      Uchwała Nr LIX/379/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

e)      Uchwała Nr LIX/380/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

f)       Uchwała Nr LIX/381/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/313/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 12 kwietnia 2022 r. LVIII sesja (opublikowano w BIP 13-21.04.2022 r.)

Uchwała nr LVIII/372/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

Uchwała nr LVIII/373/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Uchwała nr LVIII/374/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach do prowadzenia postępowania w sprawach maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała nr LVIII/375/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomośći stanowiących własność Gminy Dusznii, położonych w Zakrzewku, Sędzinku i Wilkowie ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 29 marca 2022 r. LVII sesja (opublikowano w BIP 31.03.2022 r.-7.04.2022 r.)

a)      Uchwała Nr LVII/367/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie Wieloletniej zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

b)      Uchwała Nr LVII/368/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

c)      Uchwała Nr LVII/369/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

d)      Uchwała Nr LVII/370/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2022 roku

e)      Uchwała Nr LVII/371/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Duszniki.

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 22 lutego 2022 r. LVI sesji (opublikowano w BIP 24.02-02.03.2022 r.)

a)      Uchwała Nr LVI/358/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

b)      Uchwała Nr LVI/359/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

c)      Uchwała Nr LVI/360/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Duszniki

d)      Uchwała Nr LVI/361/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Piaskowej w Dusznikach

e)      Uchwała Nr LVI/362/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 425, 426 w Sękowie

f)       Uchwała Nr LVI/363/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w Niewierzu

g)      Uchwała Nr LVI/364/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Orzechowa w miejscowości Grzebienisko

h)      Uchwała Nr LVI/365/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Kwiatowa w miejscowości Ceradz Dolny

i)        Uchwała Nr LVI/366/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/353/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Duszniki na rok 2022

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 4 lutego 2022 r. LV sesji (opublikowano w BIP 9.02-01.03.2022 r.)

a)      Uchwała Nr LV/355/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie Wieloletniej zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

b)      Uchwała Nr LV/356/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

c)      Uchwała Nr LV/357/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego W Dusznikach na prowadzenie oraz bieżącą obsługę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Duszniki na 2022 rok

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 28 stycznia 2022 r. LIV sesja (opublikowano 9 lutego 2022 r.)

a)      Uchwała Nr LIV/354/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zastosowania monitoringu wizyjnego na terenie gminy Duszniki