Obwieszczenie - decyzja

Obwieszczenie - decyzja

Duszniki 6.07.2009r.

RRG.7615-11/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję że w dniu 6.07.2009 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 1882P Chełmno – Duszniki na odcinku ok. 7 200 m od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w m. Chełmno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 306 w m. Duszniki.


W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 9.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30 – 14:30.