Zawiadomienie - wszczęcie postępowania

Zawiadomienie - wszczęcie postępowania

Duszniki 12.03.2012

RRG.6220.3.2012

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 panika 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 10, art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki

ZAWIADAMIA

że w dniu 7.03.2012 po uzupełnieniu wniosku przez FERMA DROBIU Henryk Borkowski, Barłożnia 10, 64 - 200 Wolsztyn, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech kurników do odchowu drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 805 i 810 obręb Duszniki
Planowane przedsięwzięcie zostało wskazane w § 2 ust 1 pkt 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach w sprawie wydania opinii oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie, warunków realizacji przedsięwzięcia