UCHWAŁY 2010

Uchwały Rady Gminy z 26 października 2010r.

 

 Uchwały LXV sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 26 października 2010r

1. Uchwała nr LXV/472/10
     w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych - CZYTAJ

2. Uchwała nr LXV/473/10
     w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
     o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
     komunalnychod właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
     bezodpływowych -
CZYTAJ

3. Uchwała nr LXV/474/10
     w sprawie: określenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
     w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
     i transpostu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Duszniki -
CZYTAJ

4. Uchwała nr LXV/476/10
     w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
      miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
     oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego -
CZYTAJ

5. Uchwała nr LXV/477/10
    w sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
    prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na rok 2011 -
CZYTAJ

6. Uchwała nr LXV/478/10
    w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
    zagospodarowania przestrzennego -
CZYTAJ,
7. Uchwała nr LXV/479/10
     w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
     zagospodarowania przestrzennego -
CZYTAJ
8. Uchwała nr LXV/480/10
    w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    w Ceradzu Dolnym dla działek o nr ewid. 206/1, 206/2, 207/1, 207/2 oraz 208
. - CZYTAJ,
9. Uchwała nr LXV/481/10
    w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    w Grzebienisku dla działki o nr ewid. 465/2
. - CZYTAJ
10. Uchwała nr LXV/482/10
    w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    w Sękowie dla działki o nr ewid. 359/2
.- CZYTAJ,
11. Uchwała nr LXV/483/10
      w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      w Ceradzu Dolnym dla działki o nr ewid. 166/1
. - CZYTAJ,
12. Uchwała nr LXV/484/10
      w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      w Grzebienisku dla działki o nr ewid. 176/6
.- CZYTAJ
13. Uchwała nr LXV/485/10
      w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      w Ceradzu Dolnym dla działki o nr ewid. 103-
CZYTAJ
14. Uchwała nr LXV/486/10
      w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
       w Dusznikach dla działki o nr ewid. 298
. - CZYTAJ,

> > > Załączniki do uchwał nr 478, 479,480, 481, 482, 483, 484, 485, 486 są dostępne w UG
          - Referacie Rozwoju Gospodarczego, pok. nr 4,  u p. Agaty Lechna

Uchwały Rady Gminy z 28 września 2010r.

 

Uchwały LXIV sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 września 2010r

 

  Uchwała Nr LXIV/465/10 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej- CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 9 września 2010r.


Uchwały LXIII sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 9 września 2010r

1. Uchwała nr LXIII/463/10
    w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego - CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 24 sierpnia 2010r.

 

Uchwały LXII sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 sierpnia 2010r

 1. Uchwała nr LXII/452/10
     w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr LII/375/09 z dnia 22 grudnia 2009r.
     Rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu na rok 2010 - CZYTAJ, załączniki

 2. Uchwała nr LXII/453/10
     w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Duszniki - CZYTAJ, załącznik

3. Uchwała nr LXII/454/10
    w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Duszniki - CZYTAJ 

 4. Uchwała nr LXII/455/10
     w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
    Gminy Duszniki -
CZYTAJ

 5. Uchwała nr LXII/456/10
      w sprawie: uchylenia upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
      do 
podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych - CZYTAJ

 6. Uchwała nr LXII/461/10
      zmieniająca uchwały: nr XXXI-158/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2005 r.
      oraz nr LVI/419/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 marca 2010 r
- CZYTAJ

 7. Uchwała nr LXII/462/10
      zmieniająca uchwały: nr XXXIII-165/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 kwietnia 2005 r.
      oraz nr LVI/418/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 marca 2010 r
-
CZYTAJ


 


    

Uchwały Rady Gminy z 16 lipca 2010r.


Uchwały LXI sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 16 lipca 2010r

1. Uchwała nr LXI/448/10
    w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr LII/375/09 z dnia 22 grudnia 2009r. Rady
   
Gminy Duszniki w sprawie budżetu na rok 2010 - CZYTAJ, załączniki

2. Uchwała nr LXI/449/10
    w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Duszniki- CZYTAJ, załącznik

3. Uchwała nr LXI/450/10
    w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na
    dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna – Grzebienisko
    w miejscowości Młynkowo na długości 800 m -
CZYTAJ

4. Uchwała nr LXI/451/10
    w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie
    remontu drogi powiatowej nr 1893P Brzoza – Wilkowo w miejscowości Grodziszczko
    na długości 800 m -
CZYTAJ


 

Uchwały Rady Gminy z 22 czerwca 2010r.

 

Uchwały LX sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 22 czerwca 2010r

 1. Uchwała nr LX/430/10
     w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr LII/375/09 z dnia 22 grudnia 2009r. Rady
   
Gminy Duszniki w sprawie budżetu na rok 2010 - CZYTAJ, załączniki

2. Uchwała nr LX/431/10
    w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Duszniki- CZYTAJ, załączniki

3. Uchwała nr LX/432/10
     w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
     obszar położony w południowo-wschodniej części Mieścisk -
CZYTAJ
załącznik

4. Uchwała nr LX/447/10
    w sprawie:
zmiany statutu Gminnego Zespołu Oświatowego- CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 25 maja 2010r.

 

Uchwały LIX sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 25 maja 2010r

1. Uchwała nr LIX/426/10
    w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr LII/375/09 z dnia 22 grudnia 2009r.
   Rady
 Gminy Duszniki w sprawie budżetu na rok 2010 - CZYTAJ, załaczniki

2. Uchwała nr LIX/427/10
    w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Duszniki - CZYTAJ, załączniki

3. Uchwała nr LIX/248/10

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu omarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Duszniki lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych - CZYTAJ

4. Uchwała nr LIX/429/10
    w sprawie:
gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną - CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 4 maja 2010r.

 

Uchwały LVIII sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 4 maja 2010r

1. Uchwała nr LVIII/421/10
    w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr LII/375/09 z dnia 22 grudnia 2009r.
   Rady
Gminy Duszniki w sprawie budżetu na rok 2010- CZYTAJ, załączniki

2. Uchwała nr LVIII/422/10
    w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
    obszar położony w południowo-wschodniej części Mieścisk -
CZYTAJ

3. Uchwała nr LVIII/423/10
    w sprawie:
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi
  Sękowo - obręb Sękowo (działka ewidencyjna nr 412/2) - w trybie przetargu
  ustnego nieograniczonego -
CZYTAJ

4. Uchwała nr LVIII/424/10
    w sprawie: nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Wierzeja - CZYTAJ

5. Uchwała nr LVIII/425/10
    w sprawie: nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Wierzeja - CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 27 kwietnia 2010r.

 

Uchwały LVII sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 27 kwietnia 2010r

1. Uchwała nr LVII/420/10
    w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2009 rok - CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 23 marca 2010r.

 

Uchwały LVI sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 23 marca 2010r

1. Uchwała nr LVI/406/10
    w sprawie: procedury uchwalenia budżetu Gminy Duszniki oraz rodzajów i szczegółowości
    materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
 uchwały budżetowej - CZYTAJ

2.Uchwała nr LVI/407/10
    w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr LII/375/09 z dnia 22 grudnia 2009r.
    Rady
Gminy Duszniki w sprawie budżetu na rok 2010 - CZYTAJ, załączniki

3. Uchwała nr LVI/408/10
     w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2011 środków
     stanowiących fundusz sołecki -
CZYTAJ

4. Uchwała nr LVI/409/10
    w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
    pt.: „Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki” -
CZYTAJ

5. Uchwała nr LVI/410/10
    w sprwie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  przez Gminę Duszniki działki
    - położonej  na terenie miejscowości  Duszniki / dz.nr 488/1 /-
CZYTAJ     

6. Uchwała nr LVI/411/10
    w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  przez Gminę Duszniki działki
     -  położonej  na terenie miejscowości  Niewierz , gmina Duszniki   /dz.nr 231/7 /-
CZYTAJ

7. Uchwała nr LVI/412/10
    w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  przez Gminę Duszniki działki
    -  położonej  na terenie miejscowości  Niewierz , gmina Duszniki   /dz.nr 247/1 /-
CZYTAJ

8. Uchwała nr LVI/413/10
    w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  przez Gminę Duszniki działki
    -  położonej  na terenie miejscowości  Ceradz Dolny , gmina Duszniki   /dz.nr 76/17 /-
CZYTAJ

9. Uchwała nr LVI/414/10
    w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  przez Gminę Duszniki
    -  położonej  na terenie miejscowości  Podrzewie , gmina Duszniki   /dz.nr 232/4 /-
CZYTAJ

10. Uchwała nr LVI/415/10
      w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji i zmian „Planu odnowy miejscowości Sędzinko, Zalesie”,
     który został zatwierdzony Uchwałą Nr XLVI/304/09 Rady Gminy Duszniki
     z dnia 28 lipca 2009 roku -
CZYTAJ

11. Uchwała nr LVI/416/10
      w sprawie: zatwierdzenia zmian „Planu odnowy miejscowości Niewierz”, który został
      zatwierdzony Uchwałą Nr XXXII/193/08 Rady Gminy Duszniki
      z dnia 23 września 2008 roku -
CZYTAJ

12. Uchwała nr LVI/417/10
      w sprawie: zatwierdzenia zmian „Planu odnowy miejscowości Chełminko”, który został
      zatwierdzonyUchwałą Nr XXXII/194/08 Rady Gminy Duszniki
     z dnia 23 września 2008 roku -
CZYTAJ

13 Uchwała nr LVI/418/10
      w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji „Planu Rozwoju Wsi Grzebienisko”, który został
      zatwierdzonyUchwałą Nr XXXIII-165/05 Rady Gminy Duszniki
      z dnia 20 kwietnia 2005 roku -
CZYTAJ

14. Uchwała nr LVI/419/10
      w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji „Planu Rozwoju Wsi Podrzewie”, który został
      zatwierdzony Uchwałą Nr XXXI-158/05 Rady Gminy Duszniki
      z dnia 23 lutego 2005 roku -
CZYTAJ


> > > Załączniki do uchwał nr 415, 416, 417, 418, 419 są
 dostępne w UG
          - Referacie Rozwoju Gospodarczego, pok. nr 4,  u p. Katarzyny Mazurek. 

Uchwały Rady Gminy z 23 lutego 2010r.

 

Uchwały LV sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 23 lutego 2010r

 1. Uchwała nr LV/399/10
     w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr LII/375/09 z dnia 22 grudnia 2009r.
     Rady
Gminy Duszniki w sprawie budżetu na rok 2010 - CZYTAJ, załączniki

 2. Uchwała nr LV/400/10
      w sprawie:  zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Duszniki - CZYTAJ, załączniki

 3. Uchwała nr LV/401/10
     w sprawie: zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
     zagospodarowania przestrzennego terenu pod realizację siłowni wiatrowych – grupa Nr II,
     wraz ze stacją
transformatorow
ą (GPZ), w gminie Duszniki - CZYTAJ

 4. Uchwała nr LV/402/10
     w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne  ustanowienie służebności przesyłu - CZYTAJ

5. Uchwała nr LV/403/10
     w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Duszniki do udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody
     Wielkopolskiego 
oraz do udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania przed Wojewódzkim
     S
ą
dem Administracyjnym w Poznaniu - CZYTAJ

 6. Uchwała nr LV/404/10
     w sprawie: przekazania skargi - CZYTAJ

 7. Uchwała nr LV/405/10
     w sprawie: nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Duszniki,
     w miejscowościach Sędzinko i Sękowo -
CZYTAJ, załączniki

 

 > > > Załącznik do uchwały nr 401 jest dostępny w UG
          - Referacie Rozwoju Gospodarczego, pok. nr 4,  u p. Agaty Lechny.

Uchwały Rady Gminy z 26 stycznia 2010r.

 

Uchwały LIV sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 26 stycznia 2010r

1. Uchwała nr LIV/383/10
    w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr LII/375/09 z dnia 22 grudnia 2009r.
    Rady
 Gminy Duszniki w sprawie budżetu na rok 2010 CZYTAJ, załączniki

 2. Uchwała nr LIV/384/10
      w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Duszniki - CZYTAJ, załączniki

 3. Uchwała nr LIV/385/10
     w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2010- CZYTAJ

 4. Uchwała nr LIV/386/10
     w sprawie: zatwierdzenia planu pracy komisji stałych na rok 2010 - CZYTAJ

 5. Uchwała nr LIV/387/10
     w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sędzinku
     dla działki o nr ewid. 534/2 -
CZYTAJ

 6. Uchwała nr LIV/388/10
     w sprawie: uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dusznikach
     dla działki o nr ewid. 7-
CZYTAJ

 7. Uchwała nr LIV/389/10
     w sprawie: uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
     Ceradzu Dolnym dla działek o nr ewid. 160, 161, 173, 174, 175, 176, 177 -
  CZYTAJ

 8. Uchwała nr LIV/390/10
     w sprawie: uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu
     Dolnym dla działek o nr ewid. 250/1,  250/2,  250/3, 250/4, 250/5, 250/6, 250/7, 250/8, 250/10,
     250/11, 250/12, 250/13,  250/14,  250/15,  250/16, 250/17, 250/18, 250/19, 250/20, 250/21,
     250/22, 250/23 oraz 250/24 -
CZYTAJ

 9. Uchwała nr LIV/391/10
     w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dusznikach
     dla działek o nr ewid. 139/1 i 140/1 -
CZYTAJ

10. Uchwała nr LIV/392/10
      w sprawie: uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sędzinku
      dla działek o nr ewid. 470/3, 471/3, 472/3, 499/2, 504/2, 505/2 -
CZYTAJ

11. Uchwała nr LIV/393/10
      w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dusznikach
      dla części działki o nr ewid. 540 (przed podziałem) -
CZYTAJ

12. Uchwała nr LIV/394/10
      w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dusznikach
      dla działek o nr ewid. 297/9, 296 oraz części działki o nr ewid. 297/7 -
CZYTAJ

13. Uchwała nr LIV/395/10
      w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dusznikach
   
  dla części działki o nr ewid. 191 - CZYTAJ

14. Uchwała nr LIV/396/10
      w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Jana Pawła II i ulicą Kolejową -
CZYTAJ

15. Uchwała nr LIV/397/10
      w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Duszniki do Stowarzyszenia
      „KOLD”-
CZYTAJ
 

16. Uchwała nr LIV/398/10
      w sprawie: zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Młynkowo” - CZYTAJ