Obwieszczenie - uwagi OTOP i Salamandra

Obwieszczenie - uwagi OTOP i Salamandra

Duszniki 21.12.2009r.

RRG.7615-16/09

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki

INFORMUJE

że w dniu 17.12.2009r. wpłynęła odpowiedź koordynatora zespołu przygotowującego raport oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy elektrowni wiatrowych w gminie Duszniki, na uwagi do powyższego opracowania Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „SALAMANDRA”.

Powyższe pismo zostały przesłane do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „SALAMANDRA”.


Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 9.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 14:30