Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Duszniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. Części I Bieżące utryzmanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej oraz gruntowo-tłuczniowej

Informacja o unieważnieniu postępowania dot. Części II

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

dot. Części II Bieżące utrzymanie dróg - utwardzenie kruszywem, destruktem lub kostką betonową

Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

Bieżace utrzymanie dróg na terenie Gminy Duszniki

   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Opis technniczny
   Przedmiar
STWIOR
   Projekt umowy