Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 425, 426 w Sękowie

obwieszczenie

prognoza oddziaływania na środowisko
projekt uchwały
zał. 1 do projektu uchwały