Protokoły 2022

Protokoły z sesji Rady Gminy Duszniki

PROTOKÓŁ LXXIII sesji Rady Gminy Duszniki (opublikowano w BIP 17.01.2023)

PROTOKÓŁ LXXII sesjiRady Gminy Duszniki (opublikowano w BIP 17.01.2023)

PROTOKÓŁ LXXI sesji Rady Gminy Duszniki (opublikowany w BIP 8.12.2022)

PROTOKÓŁ LXX sesji Rady Gminy Duszniki (opublikowany w BIP 8.12.2022)

PROTOKÓŁ LXIX sesji Rady Gminy Duszniki (opublikowano w BIP 12.10.2022)

PROTOKÓŁ LXVIII sesji Rady Gminy Duszniki (opublikowano w BIP 28.09.2022 r.)

PROTOKÓŁ LXVII sesji Rady Gminy Duszniki (opublikowano w BIP 12.10.2022)

PROTOKÓŁ LXVI sesji Rady Gminy Duszniki (opublikowano w BIP 12.10.2022)

PROTOKÓŁ LXV sesji Rady Gminy Duszniki (opublikowano w BIP 12.10.2022)

PROTOKÓŁ LXIV sesji Rady Gminy Duszniki (opublikowano w BIP 01.09.2022 r.)

 

PROTOKÓŁ LXIII sesji Rady Gminy Duszniki (opublikowano w BIP 13.07.2022 r.)

Wniosek o zwołanie sesji

Lista obecności

Przyjęcie rozszerzonego porządku obrad

Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 40, 41 położonych w Mieściskach, i działki o nr ewid. 2/7 położonej w miejscowości Sarbia, gmina Duszniki

Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia uchwały w sprawieprzedłużenia i wskazania terminu rozpatrzenia wniosku z 21 czerwca 2022 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej budowy sieci wodociągowej w obrębie działek o nr geod. 19/1, 19/2, 6/27 oraz planowanych o nr geod. od 1-6/27 do 10-6/27 w Podrzewiu

 

PROTOKÓŁ LXII sesji Rady Gminy Duszniki (opublikowano w BIP 13.07.2022 r.)

Lista obecności

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji

Sprawozdanie Wójta z prac za okres 14.05-17.06.2022 r.

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Podjęcie uchwały ws. nadania nazwy ulicy Makowa w miejscowośći Grzebienisko

Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Duszniki, poożónej w Zakrzewku ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu

Podjęcie uchwały ws. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr LIX/381/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/313/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Podjęcie uchwały ws. wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze GminyDuszniki oraz Gminy Pniewy

 

PROTOKÓŁ LXI sesji Rady Gminy Duszniki (opublikowano w BIP 8 lipca 2022 r.)

Lista obecności

Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Duszniki za 2021 rok

Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dusnziki za 2021 rok

 

PROTOKÓŁ LX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Duszniki (opublikowano w BIP 23.06.2022 r.)

Lista obecności

Głosowanie ws. przyjęcia porządku obrad

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały nr LX/382/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały nr LX/383/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

 

 

PROTOKÓŁ LIX sesji Rady Gminy Duszniki 17 maja 2022 r. (opublikowano w BIP 25.05.2022 r.)

Lista obecności

Głosowanie ws. przyjęcia zmienionego porządku obrad

Głosowanie ws. przyjęcia protokołu LVII sesji Rady Gminy Duszniki

Głosowanie ws. przyjęcia protokołu LVIII sesji Rady Gminy Duszniki

Głosowanie uwagi nr 1 do mpzp Niewierz

Głosowanie uwagi nr 2 do mpzp Niewierz

Głosowanie uwagi nr 3 do mpzp Niewierz

Głosowanie uwagi nr 4 do mpzp Niewierz

Głosowanie uwagi nr 5 do mpzp Niewierz

Głosowanie uwagi nr 6 do mpzp Niewierz

 Głosowanie ws. przyjęcia wniosku Wójta Gminy Duszniki o wycofanie z  porządku obrad projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 419/1, 419/3, 419/6, 419/7 i 419/8 położonych w miejscowości Niewierz, gmina Duszniki

Głosowanie ws. przyjęcia zmienionego porządku obrad II

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały Nr LIX/376/22 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 68/1, 68/2 oraz części działek nr ewid. 68/3, 68/4 w Podrzewiu

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały Nr LIX/377/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 29, 26/1, 26/2, 26/3 położonych w Sędzinku

Głosowanie uwagi do mpzp Wierzeja

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały Nr LIX/378/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wierzeja

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały Nr LIX/379/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały Nr LIX/380/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały Nr LIX/381/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/313/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

 

 

PROTOKÓŁ LVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Duszniki (opublikowano w BIP 22.04.2022 r.)

Lista obecności

Głosowanie ws. przyjęcia porządku obrad

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały nr LVIII/372/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały nr LVIII/373/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały nr LVIII/374/22 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach do prowadzenia postępowania w sprawach maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały nr LVIII/375/22 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących właśność Gminy Duszniki, położonych w Zakrzewku, Sędzinku i Wilkowie ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu

 

PROTOKÓŁ LVII sesji Rady Gminy Duszniki z 29 marca 2022 r. (opublikowano w BIP 5 kwietnia 2022 r.)

Lista obecności

Głosowanie ws. przyjęcia rozszerzonego porządku obrad

Głosowanie ws. przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały nr LVII/367/22 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały nr LVII/368/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały nr LVII/369/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały nr LVII/370/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2022 roku

Głosowanie ws. przyjęcia uchwały Nr LVII/371/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Duszniki

 

PROTOKÓŁ LVI sesji Rady Gminy Duszniki z 22 lutego 2022 r. z naniesionymi poprawkami (opublikowano 23.03.2022 r.)

PROTOKÓŁ LVI sesji Rady Gminy Duszniki z 22 lutego 2022 r. (opublikowano w BIP 22.03.2022 r.)

Lista obecności

Głosowanie ws. przyjęcia porządku obrad

Głosowanie ws. przyjęcia protokołu LIV sesji

Głosowanie ws. przyjęcia protokołu LV sesji

Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym

Głosowanie ws. podjęcia uchwały nr LVI/358/22

Głosowanie ws. podjęcia uchwały nr LVI/359/22

Głosowanie ws. podjęcia uchwały nr LVI/360/22

Głosowanie ws. podjęcia uchwały nr LVI/361/22

Głosowanie ws. podjęcia uchwały nr LVI/362/22

Głosowanie ws. podjęcia uchwały nr LVI/363/22

Głosowanie ws. podjęcia uchwały nr LVI/364/22

Głosowanie ws. podjęcia uchwały nr LVI/365/22

Głosowanie ws. podjęcia uchwały nr LVI/366/22

 

PROTOKÓŁ LV sesji Rady Gminy Duszniki z 4 lutego 2022 r. (opublikowano w BIP 8 lutego 2022 r.)

Lista obecności

Wniosek Wójta ws. zwołanie sesji nadzwyczajnej

Głosowanie ws. przyjęcia porządku obrad

Głosowanie ws. podjęcia uchwały nr LV/355/22

Głosowanie ws. podjęcia uchwały nr LV/356/22

Głosowanie ws. podjęcia uchwały nr  LV/357/22

 

PROTOKÓŁ LIV sesji Rady Gminy Duszniki z 28 stycznia 2022 r. (opublikowano w BIP 8 lutego 2022 r.)

Lista obecności

Głosowanie ws. przyjęcia porządku obrad

Głosowanie ws.przyjęcia protokołu LI sesji

Głosowanie ws.przyjęcia protokołu LII sesji

Głosowanie ws.przyjęcia protokołu LIII sesji

Sprawozdanie Wójta z działalnosci w okresie międzysesyjnym

Sprawozdanie z prac Rady Gminy Duszniki za 2021 r.

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki za 2021 r.

Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty, Kultuy, Kultury Fizycznej i Zdrowia Rady Gminy Duszniki za 2021 r.

Sprawozdanie z prac Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki za 2021 r.

Sprawozdanie z prac Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Duszniki za 2021 r.

Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki za 2021 r.

Głosowanie ws.przyjęcia uchwały nr LIV/354/22