Uchwały Rady Gminy Duszniki z 26 listopada 2020 r. (opublikowano w dniu 9 grudnia 2020 r.)

 a)      Uchwała Nr XXXII/211/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027

b)      Uchwała Nr XXXII/212/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

c)      Uchwała Nr XXXII/213/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

d)      Uchwała Nr XXXII/214/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

e)      Uchwała Nr XXXII/215/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

f)       Uchwała Nr XXXII/216/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/64/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej w formie dotacji

g)      Uchwała Nr XXXII/217/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/229/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

h)      Uchwała Nr XXXII/218/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży"

i)       Uchwała Nr XXXII/219/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

j)       Uchwała Nr XXXII/220/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki

k)      Uchwała Nr XXXII/221/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Duszniki nieruchomości położonej na terenie miejscowości Sarbia, Gmina Duszniki (dz.47/51 )

l)       Uchwała Nr XXXII/222/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021

m)   Uchwała Nr XXXII/223/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny