Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2018 r.

Uchwały LIII sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 24 lipiec 2018 r.

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026; TREŚĆ

b) zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018; TREŚĆ, ZAŁĄCZNIK

c) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Duszniki; TREŚĆ

d) trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej; TREŚĆ

e) zmiany nazwy patrona Szkoły Podstawowej w Dusznikach; TREŚĆ

f) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Duszniki oraz określenia obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagoga, psychologa i logopedy; TREŚĆ

g) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Duszniki; TREŚĆ

h) przekazania skargi Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki; TREŚĆ

i) nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebienisko; TREŚĆ

j) nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebienisko; TREŚĆ

k) nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilczyna; TREŚĆ

l) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Podrzewie, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 535/3)- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego; TREŚĆ

m) bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Podrzewie, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 535/4); TREŚĆ

n) zamiany nieruchomości położonych na terenie miejscowości Brzoza; TREŚĆ