Obwieszczenie - raport

Obwieszczenie - raport

Duszniki 22 grudnia 2009

RRG.7615-18/09

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Duszniki zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia o wydanym postanowieniu nr RRG.7615-16/09, stwierdzającym potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowi rolniczej na dz. nr 122/2 w Wilczynie

 

Powyższe postanowienie zostało wydane po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr ON-NS-72/2-64/09, z dnia 9. 12. 2009 roku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska RDOŚ-30-OO.I-66190-404/09/akr z dnia 14. 12. 2009, w których powyższe organy wyraziły opinie że należy wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

W przedmiotowej sprawie prowadzone jest  postępowania zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Duszniki

 

W związku z powyższym, zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą w/w sprawy w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 9.30 – 16.30 oraz  od wtorku do piątku w godz. 7:30 – 14:30