Mienie komunalne

MIENIE KOMUNALNE

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Duszniki za rok 2004
 
 
I. Posiadane prawo własności gminy Duszniki:
 
Gmina Duszniki nabyła na własność ogółem 401,80 ha. Od dnia 30 października 2003 roku do dnia 30 października 2004 r. dysponowała prawem własności do gruntów o łącznej powierzchni 395,65 ha, w tym użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych stanowi 5,00 ha.
 
Poza gruntami Gmina Duszniki jest właścicielem następujących obiektów i budynków:
- 9 obiektów szkolnych w tym 2 Gimnazja samorządowe,
- 17 obiektów związanych z kulturą i sportem oraz działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej (11 remiz strażackich - w tym 4 połączone z świetlicami wiejskimi),
- 3 oczyszczalnie ścieków z podłączoną kanalizacją ścieków sanitarnych (miejscowość: Podrzewie, Grzebienisko, Duszniki o długości 16,02 km),
- czynna sieć gazowa o długości (Duszniki, Sękowo, Podrzewie, Wilczyna, Ceradz Dolny) 52,9 km,
- zabudowana po nieczynnej placówce oświatowej w Sędzinach - obręb Sędzino,
- zabudowania nieczynnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Dusznikach,
- budynek i urządzenia stacji próżniowej w Dusznikach.
 
II. Inne niż własności prawa majątkowe:
 
Gmina nie posiada żadnych udziałów w spółkach prawa handlowego, ograniczonych praw rzeczowych oraz użytkowania wieczystego gruntów.
 
III. W okresie od opracowania poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego zaistniały następujące zmiany:
 
1. Gmina sprzedała nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, w trybie bezprzetargowym i jedną nieruchomość sprzedano w trybie negocjacji. Łączna wartość uzyskana ze sprzedaży stanowi kwotę: 752.927,50 zł, w tym:
- lokale mieszkalne wraz z częścią ułamkową gruntu o powierzchni 2.566 m2, o wartości 60.494,00 zł,
- działki budowlane nie zabudowane o powierzchni 66.633 m2 o wartości 692.443,5 zł
 
Ogółem powierzchnia sprzedanych gruntów wynosi: 69.199 m2.
 
IV. W wyniku wcześniejszego zbycia lokalu mieszkalnego przez jego najemcę, Gmina uzyskała zwrot udzielonej bonifikaty w wysokości: 12.620,09 zł.
 
V. Z tytułu dzierżawy Gmina uzyskała dochód w wysokości: 16.819,00 zł netto, w tym 13.252,24 zł pochodzi z wydzierżawienia gruntu o powierzchni 400 m2 na rzecz Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o. Pozostała wartość pochodzi z wydzierżawienia gruntów rolnych.
Ogółem Gmina wydzierżawia grunty o powierzchni 39,79 ha, z tego w roku sprawozdawczym Gmina sprzedała 6,4294 ha, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone były pod aktywizację gospodarczą.
 
VI. W użyczeniu znajdują się grunty oraz zabudowania o łącznej powierzchni 10.721 m2, w tym przekazano budynki 4 jednostkom strażackim, grunty Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Grzebienisku, grunt w Modrzewiu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, grunt NCC Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie Oddział w Poznaniu. Ta ostatnia umowa wygasła z dniem zakończenia budowy autostrady.
 
VII. Dochód uzyskany z tytułu użytkowania wieczystego stanowi kwotę 6.110,75 zł. Użytkownikami wieczystymi na terenie Gminy Duszniki jest 9 osób fizycznych, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Spółdzielnia Kółek Rolniczych oraz COSMO-PLAST PPHU.
 
VIII. Dochód - czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych wynosi: 17.463,00 zł.
 
Ogółem gospodarowanie mieniem komunalnym w okresie od 30 października 2003 r. do 30 października 2004 r. dało dochody w wysokości 806.250,34 zł.
 
IX. W minionym roku Gmina Duszniki nie nabywała gruntów na cele inwestycyjne. Jednakże złożyła 7 wniosków do Sądu Rejonowego - Wydziału Ksiąg Wieczystych w Szamotułach o ujawnienie prawa własności Gminy Duszniki do nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Gminy na podstawie prawomocnych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości /drogi/.
 
X. Gmina Duszniki jest w posiadaniu następujących nieruchomości:
- Wilkowo, dz. nr 140, powierzchnia 1.700 m2,
- Podrzewie, dz. nr 428, powierzchnia 1.881 m2,
- Zakrzewko, dz. nr 183/1, powierzchnia 1.400 m2; dz. nr 183/6, powierzchnia 2.300m2; dz. nr 160/4, powierzchnia 1.724 m2; dz. nr 160/5, powierzchnia 6.906 m2,
- Duszniki, dz. nr 357, powierzchnia 131 m2; dz. nr 359, powierzchnia 3.155 m2; dz. nr 271, powierzchnia 640 m2,
- Sękowo, dz. nr 269, powierzchnia 2.885 m2; dz. nr 299/3, powierzchnia 2.504 m2; dz. nr 299/4, powierzchnia 4.596 m2; dz. nr 299/5, powierzchnia 118 m2; dz. nr 179/1, powierzchnia 17.996 m2,
- Niewierz, dz. nr 7/5, powierzchnia 2.400 m2,
- Ceradz Dolny, dz. nr 107/1, powierzchnia 4.900 m2,
- Sarbia, dz. nr 5/3, powierzchnia 9.300 m2,
o których nabycie Gmina ubiega się w drodze komunalizacji.
 
XI. W zakresie inwestycji wykonano:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dusznikach - etap VS1
- siec kanalizacji sanitarnej o długości 6.120,15 mb,
- budynek i urządzenia stacji próżniowej,
- studnie betonowe zaworowe - 81 szt.
- studnie betonowe dwuzaworowe - 2 szt.
wartość inwestycji: 2.573.600,41 zł.
2. Budowa sieci wodociągowej
- na trasie Młynkowo - Wilczyca o długości 2.304 mb, wartość 159.491,89 zł,
- ul. Powstańców Wlkp. w Dusznikach o długości 80 mb, wartość 4.153,04 zł,
- Mieściska, Pan Laskowicz o długości 833 mb, wartości 19.664.52 zł,
- Sękowo - Pan Korpik przyłącze wodociągowe o długości 800 m2, wartość 7.047,06 zł.
3. Budowa drogi gminnej z chodnikami po obu stronach o długości 320 m w miejscowości Podrzewie o wartości: 240.480,98 zł.
 
XII. W zakresie gospodarki gruntami - Gmina Duszniki w roku 2005 zamierza:
1. Sprzedać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego następujące działki:
- Sędzino - dz. nr 296/2 - 38.433 m2, dz. nr 518/5 - 80 m2, dz. nr 518/6 - 80 m2, dz. nr 518/7 - 80 m2, dz. nr 518/8 - 80 m2, dz. nr 518/9 - 80 m2, 518/10 - 91 m2,
- Grzebienisko - dz. nr 469/1 - 967 m2.
2. Sprzedać w trybie bezprzetargowym lokale mieszkalne wraz z ułamkową częścią gruntu działek 1254/2-387 m2, 1254/3-397 m2, 1254/4-648 m2 połoźonych w Dusznikach przy ulicy Broniewskiego. Liczba lokali przeznaczonych do sprzedaży wynosi 12.
3. Opracowanie koncepcji podziału i uzbrojenia działki nr 883/7 w Dusznikach z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
 
Z tytułu sprzedaży, dzierżawy, użytkowania wieczystego, najmu - Gmina Duszniki planuje uzyskać dochód w wysokości ca 1.197.038,70 zł.
 
XIII. Zadania i wydatki dotyczące inwestycji na rok 2005 planowane są następujące:
1.Uregulowanie gospodarki ściekowej w Dusznikach etap VS3 i VS4
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 9.831 mb + 145 studni o wartości: 3.748.209,70 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Grzebienisku o długości 2.898 mb + 48 studni o wartości 1.141.966,00 zł