Uchwały 2009

 

Uchwały Rady Gminy z 30 grudnia 2009

 

UCHWAŁY  LIII sesji

RADY GMINY DUSZNIKI

 

z dnia 30 grudnia 2009r.

 1. Uchwała nr LIII/380/09
     w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXXVII/240/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
     Rady
Gminy Duszniki w sprawie budżetu na rok 2009- CZYTAJ, załączniki

 2. Uchwała nr LIII/381/09
     w sprawie:zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Duszniki 
     na lata 2007 - 2010-
CZYTAJ, załącznik

 3. Uchwała nr LIII/382/09
     w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
     budżetowego 2009
- CZYTAJ

 

 

Uchwały Rady Gminy z 22 grudnia 2009r.

 

 

UCHWAŁY  LII sesji

RADY GMINY DUSZNIKI

 

z dnia 22 grudnia 2009r.

 1. Uchwała nr LII/375/09 
     w sprawie: budżetu na rok 2010 - CZYTAJ

    Autopoprawka  Wójta  Gminy  Duszniki - CZYTAJ

    Wydatki budżetu gminy na 2010r. - CZYTAJ
 

    Objaśnienia do budżetu  gminy  duszniki  na  2010 rok - CZYTAJ

    Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne - CZYTAJ


 2. Uchwała nr LII/377/09 
     w sprawie: nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości SĘDZINKO - CZYTAJ

 3. Uchwała nr LII/378/09 
     w sprawie: ustalenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej - CZYTAJ

 

Uchwały Rady Gminy z 24 listopada 2009r.

 

UCHWAŁY  LI sesji

RADY GMINY DUSZNIKI

 

z dnia 24 listopada 2009r.

 1.Uchwała nr LI/371/09
    w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności
    gospodarczej
w Wilczynie, Podrzewiu i Sękowie -
CZYTAJ

 2. Uchwała nr LI/372/09
     w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności
     gospodarczej obejmujący działki
o numerach ewidencyjnych
305/1, 309/1, 309/2, 325/1
     i 325/4 w Sękowie-
CZYTAJ

 

 

Uchwały Rady Gminy z 27 października 2009r.


 UCHWAŁY  L sesji

 

RADY GMINY DUSZNIKI


z dnia 27 października 2009r.

 

 1. Uchwała Nr L/343/09
     w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXXVII/240/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
     Rady 
Gminy Duszniki w sprawie budżetu na rok 2009 - CZYTAJ, załącznik

 2. Uchwała Nr L/344/09
     w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Duszniki
     na lata 2007 - 2010-
CZYTAJ, załącznik

 3.  Uchwała Nr L/345/09
      w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych - CZYTAJ

 4   Uchwała Nr L/346/09
      w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - CZYTAJ

 5.  Uchwała Nr L/347/09
      w sprawie:ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla Komunalnego Zakładu
      Budżetowego w Dusznikach w 2010 r -
CZYTAJ

 6.  Uchwała Nr L/348/09
      w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
      na rok  2010-
CZYTAJ

 7.  Uchwała Nr L/349/09
      w sprawie: nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości D U S Z N I K I - CZYTAJ

 8.  Uchwała Nr L/350/09
      w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
      dydaktyczno-wychowawcze -
CZYTAJ

 9.  Uchwała Nr L/351/09
      w sprawie: Regulaminu określającego wysokość  oraz szczegółowe zasady  przyznawania
      i wypłacania   nauczycielskiego dodatku  mieszkaniowego -
CZYTAJ      

10. Uchwała Nr L/352/09
      w sprawie: wyrażenia opinii o celowości realizacji zadania wykorzystującego dotację
      Urzędu Marszałkowskiego na rekultywację gruntów -
CZYTAJ

11.Uchwała Nr L/353/09
     w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXXIII/209/2001
     Rady Gminy Duszniki z dnia 20.06.2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
     planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki -
CZYTAJ

12. Uchwała Nr L/354/09
      w sprawie: uchwalenia  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
      przestrzennego   gminy Duszniki -
CZYTAJ

13. Uchwała Nr L/355/09
      w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      w Grzebienisku dla działki o nr ewid. 250/7 i 250/9 -
CZYTAJ

14. Uchwała Nr L/356/09
      w sprawie: uchwalenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      w Grzebienisku dla działki o nr ewid. 245/9 -
CZYTAJ

15. Uchwała Nr L/357/09
      w sprawie: uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
     
w Grzebienisku dla działki o nr ewid. 142/5.-
CZYTAJ

16. Uchwała Nr L/358/09
      w sprawie: uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      w Sędzinku dla części działki o nr ewid. 566-
CZYTAJ

17. Uchwała Nr L/359/09
      w sprawie:uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
     
w Sędzinku dla działki o nr ewid. 534/2-
CZYTAJ

18. Uchwała Nr L/360/09
      w sprawie: uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      w Sędzinku dla działki o nr ewid. 517/14.-
CZYTAJ

19. Uchwała Nr L/361/09
      w sprawie: uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      w Dusznikach dla części działki o nr ewid. 439-
CZYTAJ

20. Uchwała Nr L/362/09
      w sprawie: uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      w Dusznikach dla działki o nr ewid. 7 -
CZYTAJ

21.Uchwała Nr L/363/09
     w sprawie : sprzedaży nieruchomości lokalowej wraz z częścią ułamkową gruntupołożonej
     na terenie wsi Duszniki (działka ewidencyjna nr 712/1  i  1254/1) - w trybie przetargu
     ustnego nieograniczonego -
CZYTAJ

22.Uchwała Nr L/364/09
     w sprawie: wydzierżawienia gruntu rolnego, położonego  na terenie miejscowości  Zakrzewko,
     gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 164/3 )- w trybie bezprzetargowym 
CZYTAJ

23.Uchwała Nr L/365/09
     w sprawie: wydzierżawienia części gruntu  zabudowanego kontenerem telekomunikacyjnym,
     położonego na terenie miejscowości Podrzewie   , gmina Duszniki  z (działki ewidencyjnej
     nr 659)
- w trybie bezprzetargowym - CZYTAJ

24. Uchwała Nr L/366/09
      w sprawie:rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz
    
  podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi, jeżeli ich cele statutowe
      obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, na rok 2010 -
CZYTAJ

25. Uchwała Nr L/367/09
      w sprawie: zabezpieczenia środków na inwestycję realizowaną w 2010 roku przez
    
 Powiat Szamotulski pn. Przebudowa drogi powiatowej 1882 P Duszniki ? Chełmno na długości ok. 7,2 km. - CZYTAJ


 

Uchwały Rady Gminy z 29 września 2009r.

 

 

UCHWAŁY  XLVIII sesji

 

RADY GMINY DUSZNIKI

 

z dnia 29 września 2009r.

 1.  Uchwała nr XLVIII/335/09
      w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXXVII/240/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
      Rady
Gminy Duszniki w sprawie budżetu na rok 2009 - CZYTAJ, załącznik


 2.  Uchwała nr XLVIII/336/09
      w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Duszniki
   
   na lata 2007 - 2010 - CZYTAJzałącznik

 3.  Uchwała nr XLVIII/337/09
      w sprawie: zmiany uchwały NR XLVII/334/09 Rady Gminy Duszniki z dnia
      13 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego
      z Europejskiego Funduszu Społecznego, pt.: ?Czego się Jaś nie nauczył,
      czyli dbamy o rozwój dziecka?
CZYTAJ 

 4.  Uchwała nr XLVIII/338/09
      w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 25  listopada 2008 roku,
      Nr XXXVI/233/08 w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości
Ceradz Dolny - CZYTAJ

 5. Uchwała nr XLVIII/339/09
     w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów
     działalności gospodarczej obejmującego działkę
o numerze ewidencyjnym 3
      
w Podrzewiu - CZYTAJ

 6. Uchwała nr XLVIII/340/09
     w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
     działalności gospodarczej obejmującego działkę
o numerze ewidencyjnym 638
    
w Podrzewiu - CZYTAJ

 7. Uchwała nr XLVIII/341/09
     w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
     działalności gospodarczej obejmującego działki
o numerach ewidencyjnych
      6/17, 6/20, 6/21, 6/22 i 6/24
w Podrzewiu  - CZYTAJ

 8. Uchwała nr XLVIII/342/09
     w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
     działalności gospodarczej obejmującego działki
o numerach ewidencyjnych
      630/2, 630/3, 631, 632, 633, 634 i 636/1
w Podrzewiu - CZYTAJ


 
 

 

 

Uchwały Rady Gminy z 28 lipca 2009r.

 

Uchwały XLVI sesji

Rady Gminy Duszniki

 z 28 lipca 2009

 1.  Uchwała nr XLVI/302/09
      w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Duszniki
      na lata 2007 - 2010-
CZYTAJ  załącznik

2.  Uchwała nr XLVI/303/09
      w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
     
w Dusznikach - CZYTAJ

 3.  Uchwała nr XLVI/304/09
      w sprawie: zatwierdzenia ?Planu odnowy miejscowości Sędzinko, Zalesie?- CZYTAJ 

 4.  Uchwała nr XLVI/305/09
      w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXXVII/240/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
      Rady 
Gminy Duszniki w sprawie budżetu na rok 2009- CZYTAJ  załącznik

 5.  Uchwała nr XLVI/306/09
      w sprawie: przyjęcia ?Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Duszniki
       na lata 2009-2012? -
CZYTAJ

 6.  Uchwała nr XLVI/307/09
      w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Brzoza - Grodziszczko - CZYTAJ

 7.   Uchwała nr XLVI/308/09
       w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Ceradz Dolny - CZYTAJ    

 8.   Uchwała nr XLVI/309/09
       w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Chełminko - CZYTAJ

 9.   Uchwała nr XLVI/310/09
       w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Duszniki - CZYTAJ

 10.  Uchwała nr XLVI/311/09
        w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Grzebienisko - CZYTAJ

 11. Uchwała nr XLVI/312/09
       w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Kunowo - CZYTAJ

 12. Uchwała nr XLVI/313/09
       w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Mieściska-Sarbia- CZYTAJ

 13. Uchwała nr XLVI/314/09
       w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Młynkowo- CZYTAJ

 14. Uchwała nr XLVI/315/09
       w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Niewierz- CZYTAJ

 15.Uchwała nr XLVI/316/09
      w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Podrzewie- CZYTAJ

 16. Uchwała nr XLVI/317/09 
       w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Sędzinko-Zalesie- CZYTAJ

 17. Uchwała nr XLVI/318/09
       w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Sędziny - CZYTAJ

 18. Uchwała nr XLVI/319/09
       w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Sękowo - CZYTAJ

 19. Uchwała nr XLVI/320/09
       w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Wierzeja - CZYTAJ

 20. Uchwała nr XLVI/321/09
       w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Wilczyna - CZYTAJ

 21. Uchwała nr XLVI/322/09
       w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Wilkowo - CZYTAJ

 22. Uchwała nr XLVI/323/09
       w
sprawie:
uchwalenia statutu sołectwa Zakrzewko - CZYTAJ

 23. Uchwała nr XLVI/324/09
       w sprawie:
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości
       Grzebienisko (działka ewidencyjna nr  420/1)  - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
      -
CZYTAJ

 24. Uchwała nr XLVI/325/09
       w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości
       Grzebienisko (działka ewidencyjna nr  420/2)  - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
       -
CZYTAJ

 25.  Uchwała nr XLVI/326/09
       w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości  
       Grzebie
nisko (działka ewidencyjna nr  420/3)  - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
       -
CZYTAJ

 26.  Uchwała nr XLVI/327/09
        w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości
        Grzebienisko (d
ziałka ewidencyjna nr  420/4)  - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
       -  
CZYTAJ

 27. Uchwała nr XLVI/328/09
       w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości
       Grzebienisko (działka ewidencyjna nr  420/5)  - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
       -
CZYTAJ

 28.  Uchwała nr XLVI/329/09
        w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości
       Grzebienisko (działka ewidencyjna nr  420/6)  - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
       -
CZYTAJ

 29.  Uchwała nr XLVI/330/09
        w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości
        Grzebienisko (działka ewidencyjna nr  420/7)  - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
        -
CZYTAJ

 30. Uchwała nr XLVI/331/09
       w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości
       Grzebienisko (działka ewidencyjna nr  420/8)  - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
       -
CZYTAJ

 31.Uchwała nr XLVI/332/09
       w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości
       Zalesie z obrębu ewidencyjnego Sędzinko (działka ewidencyjna nr 390/10)  - w trybie przetargu
       ustnego nieograniczonego
-
CZYTAJ

 32. Uchwała nr XLVI/333/09
       w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości
       Sękowo , gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 335/7  )  - w trybie przetargu
       ustnego nieograniczonego  -
CZYTAJ > > > Załącznik do uchwały nr 304 jest dostępny w UG
          - Referacie Rozwoju Gospodarczego, pok. nr 4,  u p. Katarzyny Mazurek.

Uchwały Rady Gminy z 13 sierpnia 2009r.

 

UCHWAŁY  XLVII sesji

 

RADY GMINY DUSZNIKI

 

z dnia 13 sierpnia 2009r.

 

  1. Uchwała nr XLVII/334/09
      w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
      pt.: ?Czego się Jaś nie nauczył, czyli dbamy o rozwój dziecka?-
CZYTAJ

 

 

 

 

Uchwały Rady Gminy z 7 lipca 2009

 

 Uchwały XLV sesji

Rady Gminy Duszniki

 z 7 lipca 2009

 1. Uchwała nr XLV/300/09
     w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXXVII/240/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
     Rady
Gminy Duszniki w sprawie budżetu na rok 2009 - CZYTAJzałacznik

 

 2. Uchwała nr XLV/301/09
     w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru
     zniżek nauczycielom,którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach
     gminy Duszniki oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
     nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
     o różnym tygodniowym wymiarze godzin -
CZYTAJ

 

 

Uchwaly Rady Gminy z 16 czerwca 2009

 

Uchwały XLIV sesji

Rady Gminy Duszniki


 z 16 czerwca 2009

 1. Uchwała nr XLIV/297/09
     w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXXVII/240/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
     Rady
Gminy Duszniki w sprawie budżetu na rok 2009 - CZYTAJ, załącznik

 2. Uchwała nr XLIV/298/09
     w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Duszniki
     na lata 2007 - 2010 -
CZYTAJzałacznik
 

 3. Uchwała nr XLIV/299/09
     w sprawie: szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym
     powierzono stanowiska kierownicze w szkołach  i przedszkolach gminy
Duszniki oraz
     określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  
zajęć  nauczycieli realizujących
     w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
     wymiarze godzin-
CZYTAJ
 

 

Uchwały Rady Gminy z 26 maja 2009

Uchwały XLIII sesji

Rady Gminy Duszniki

 z 26 maja 2009

 1. Uchwała nr XLIII/291/09
     w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXXVII/240/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
     Rady
Gminy Duszniki w sprawie budżetu na rok 2009- CZYTAJzałącznik

  2. Uchwała nr XLIII/292/09
      w sprawie: 
 zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Duszniki na lata 2007 - 2010
      -
CZYTAJ, załacznik

 3. Uchwała nr XLIII/293/09
     w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
     fundusz sołecki -
CZYTAJ

 4. Uchwała nr XLIII/294/09
     w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego - CZYTAJ

 5. Uchwała nr XLIII/295/09
     w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    
w Ceradzu Dolnym, dla działki o nr ewid. 76/11 (przed podziałem). - CZYTAJ,  załącznik

 6. Uchwała nr XLIII/296/09
     w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
     w Kunowie dla działek o nr ewid. 204, 206/7, 213, 215/5, 218, 219/1 i 220.-
CZYTAJzałącznik


 


 

 

Uchwały Rady Gminy z 28 kwietnia 2009

 

 Uchwały XLII sesji

Rady Gminy Duszniki


 z 28 kwietnia 2009

 

 1. Uchwała nr XLII/287/09
     w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXXVII/240/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
     Rady
Gminy Duszniki w sprawie budżetu na rok 2009- CZYTAJ
, załącznik

 2. Uchwała nr XLII/288/09
     w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Duszniki
     
na lata 2007 - 2010 - CZYTAJ
załącznik

 3. Uchwała nr XLII/289/09
     w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXVII/238/08 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008- CZYTAJ

 3. Uchwała nr XLII/290/09
      w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2008 rok- CZYTAJ

 

 

 

 

Uchwały Rady Gminy z 24 lutego 2009r.

 

Uchwały  XLsesji

Rady  Gminy  Duszniki

z dnia  24 lutego 2009r.

 1.Uchwała nr XL/261/09
     w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXXVII/240/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
     Rady
Gminy Duszniki w sprawie budżetu na rok 2009 - CZYTAJzałącznik

 2. Uchwała nr XL/262/09
     w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Duszniki
   
 na lata 2007 - 2010 - CZYTAJzałącznik

 3. Uchwała nr XL/264/09
      w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne  ustanowienie służebności przesyłu - CZYTAJ

 4. Uchwała nr XL/268/09
     w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości
    Sędzinko (działka ewidencyjna nr 524/8)  - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
- CZYTAJ

 5. Uchwała nr XL/269/09
     w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości
  Sędzinko(działka ewidencyjna nr 524/9 )- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego -
CZYTAJ

 6. Uchwała nr XL/270/09
     w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości 
Sędzinko (działka ewidencyjna nr 524/10 )- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
-
CZYTAJ

 7. Uchwała nr XL/271/09
     w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości 
Sędzinko (działka ewidencyjna nr 524/11 )- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
- CZYTAJ

 8. Uchwała nr XL/272/09
     w sprawie:
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości
 Sędzinko (działka ewidencyjna nr 524/12 )- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego-
CZYTAJ

 9. Uchwała nr XL/273/09
     w sprawie:
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości 
  Sędzinko (działka ewidencyjna nr 524/13 )- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
- CZYTAJ

10. Uchwała nr XL/274/09
    w sprawie:
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości 
 Sędzinko (działka ewidencyjna nr 524/14 )- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego-
CZYTAJ

11. Uchwała nr XL/275/09
      w sprawie:
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości 
 Sędzinko(działka ewidencyjna nr 524/15 )- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego-
CZYTAJ

12. Uchwała nr XL/276/09
      w sprawie:
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości
 Sędzinko
(działka ewidencyjna nr 524/16 )- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego- CZYTAJ

13. Uchwała nr XL/277/09
      w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości 
  Sędzinko (działka ewidencyjna nr 524/17 )- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego- CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 24 marca 2009


Uchwały XLI sesji

Rady Gminy Duszniki

 z 24 marca 2009

1. Uchwała nr XLI/278/09
   w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXXVII/240/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
   Rady 
Gminy Duszniki w sprawie budżetu na rok 2009.- CZYTAJ  załącznik

2. Uchwała nr XLI/279/09
    w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Duszniki na lata 2007 - 2010.-CZYTAJ
załącznik

3. Uchwała nr XLI/280/09
    w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
    pt.: ?Walka z wykluczeniem społecznym w gminie Duszniki?.-
CZYTAJ

4. Uchwała nr XLI/281/09
    w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Wilczynie - CZYTAJ

5. Uchwała nr XLI/282/09
    w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na realizację zadania pn:
    ?Przebudowa drogi powiatowej 2734P Pakosław ? Duszniki
w miejscowości Niewierz
     na odcinku 873 m. -
CZYTAJ

 

6. Uchwała nr XLI/283/09
    w sprawie: Regulaminu określającego  wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
    nauczycielom dodatków: motywacyjnego,funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia
    za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysługę lat. -
CZYTAJ

7. Uchwala nr XLI/284/09
    w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę
    przedszkoli publicznych-
CZYTAJ

 8. Uchwala nr XLI/286/09
     w sprawie: przyjęcia ?Programu Ochrony Środowiska na lata 2008-2011 z perspektywą na lata
     2012-2015 dla Gminy Duszniki?  i  ? Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011
      z perspektywą na lata 2012-2015 dla Gminy Duszniki?
- CZYTAJ


    

 

Uchwały Rady Gminy z 16 lutego 2009

 

Uchwały XXXIX sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 16 lutego 2009r

 

1. Uchwała nr XXXIX/260/09
    w sprawie:zmiany uchwały Nr XXXVI/236/08 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pt.: ?Szansa dla każdego ucznia gminy Duszniki?-  CZYTAJ


 

 

Uchwały Rady Gminy z 27 stycznia 2009r.

 

Uchwały XXXVIII sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 27 stycznia 2009r

1. Uchwała nr XXXVIII/254/09
    w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr XXXVII/240/08 z dnia 30 grudnia 2008r. Rady Gminy Duszniki w sprawie budżetu na rok 2009 - CZYTAJ , załącznik

2. Uchwała nr XXXVIII/255/09
    w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Duszniki na lata 2007 - 2010- CZYTAJ, załacznik

3. Uchwała nr XXXVIII/256/09
    w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Jana Araszkiewicza - CZYTAJ

4. Uchwała nr XXXVIII/257/09
    w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2009- CZYTAJ

5. Uchwała nr XXXVIII/258/09
    w sprawie: zatwierdzenia planu pracy komisji stałych na rok 2009- CZYTAJ

6. Uchwała nr XXXVIII/259/09
    w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/211/08 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 października 2008 r.- CZYTAJ