Obwieszczenie - decyzja

Obwieszczenie - decyzja

Duszniki 12.10.2011
RRG.6220.4.2011

 

 

 

OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję że w dniu 12.10.2011 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni na 400 szt. tuczników na działce o nr ewid. 777, obręb Duszniki

 

W związku z powyższym osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 - 14:30.