Programy realizacji zadań publicznych

RELIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873), oraz uchwały Nr XXXIX-204/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2006.
WÓJT GMINY DUSZNIKI
ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki, oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
I. Rodzaj zadań wraz z wysokością środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.
Przedmiotem konkursu jest realizacja zadań określonych w Uchwale Rady Gminy Duszniki, Nr XXXIX-204/05, z dnia 23 listopada 2005r., w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zrównanymi z organizacjami pozarządowymi, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, na rok 2006.
 
 
A. Zadania z zakresu kultury i sztuki:
 
 
l.p.
 
Rodzaj zadania
Planowana wysokość dotacji na 2006r.
Wysokość dotacji
w 2005r.
1.
Podtrzymywanie tradycji narodowych oraz kultywowanie tradycji lokalnych
 
 
6.000
 
 
6.000
2.
Organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych,
w szczególności koncertów, występów artystycznych, przeglądów, konkursów i wystaw za szczególnym uwzględnieniem promocji talentów i inicjatyw lokalnych
 
 
B. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
 
 
l.p.
 
Rodzaj zadania
Planowana wysokość dotacji na 2006r.
Wysokość dotacji
w 2005r.
1.
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej
 
 
85.000
 
 
65.000
2.
Wspieranie sportu masowego i rekreacji
3.
Organizowanie zawodów, rozgrywek i imprez sportowych
 
II. Zasady przyznawania dotacji:
 
  1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia lub wsparcia wymienionych w pkt. I zadań, wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację, w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 2003r.).
  2. Rozpatrywane będą oferty:
a)    sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207). Jeżeli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego zadania, należy wpisać "nie dotyczy".
b)    zawierające wymagane załączniki do oferty:
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących ważny do 3 m-cy od daty uzyskania,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
- w przypadku organizacji działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego wymagany będzie dokument informujący o powiadomieniu właściwego organu administracji państwowej o ich utworzeniu przez władzę kościelną,
- kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.
 
III. Warunki i termin realizacji zadania:
  1. Oferent przyjmując zlecenie zadania do realizacji, zobowiązuję się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie.
  2. Oferent winien wszechstronnie informować opinię publiczną o otrzymanym wsparciu z budżetu Gminy Duszniki, a po zakończeniu przedsięwzięcia złożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe.
  3. Realizacja zadania powinna rozpocząć się i zakończyć w 2006 roku.
 
IV. Termin i miejsce składania ofert:
  1. Oferty należy składać osobiście lub pocztą do 06 lutego 2006 roku do godziny 17:00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Duszniki przy ulicy Sportowej 1.
  2. Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie.
Koperty należy opisać następująco:
- "Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2006 roku",
- nazwa i adres podmiotu,
- numer i nazwa zadania,
Oferty złożone w inny sposób, lub po wskazanym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.
 
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
  1. Kryteria oceny wniosków określa art. 15, pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873).
  2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, w lokalnej prasie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
  3. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Gminy Duszniki i nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu zlecania realizacji zadania, ani po jego zakończeniu.
 
Duszniki, dnia 02 stycznia 2006 roku