Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego SARBIA BW

Obwieszczenie - decyzja

Duszniki 30.04.2013

RRG.6220.10.2012

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)  informuję że w dniu 30.04.2013 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego SARBIA BW na działce 2/7 obręb Sarbia i dz. nr 40 i 41 obręb Mieściska.

W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.

Obwieszczenie - 21 dniowy termin składania uwag i wniosków

Duszniki 8.03.2013

RRG.6220.10.2012

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego SARBIA BW na działce 2/7 obręb Sarbia i dz. nr 40 i 41 obręb Mieściska.

Osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą w/w postępowania oraz mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni to jest od 12.03.2013 do 3.04.2013 w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8:00 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@duszniki.eu.

Uwagi złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.


 Opinia PPIS
   Postanowienie RDOŚ

Obwieszczenie - przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko

Duszniki 14.09.2012

RRG.6220.10.2012

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję że w dniu 11.09.2012 do Urzędu Gminy Duszniki został dostarczony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego SARBIA BW na działce 2/7 obręb Sarbia i dz. nr 40 i 41 obręb Mieściska

W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Duszniki.

Organami biorącymi udział w ocenie jest:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach

Jednocześnie informuję, że  na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach o wydanie opinii oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Zawiadomienie - wszczęcie postępowania

Duszniki 12.07.2012

RRG.6220.10.2012

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki

ZAWIADAMIA

że w dniu 9. 07. 2012 zostało wszczęte postępowanie z wniosku Marcelin Management Sp. z o.o., ul. Głogowska 261 A, 60 - 104 Poznań,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego SARBIA BW na działce 2/7 obręb Sarbia i dz. nr 40 i 41 obręb Mieściska

Planowane przedsięwzięcie zostało wskazane w § 3  ust 1 pkt. 40 lit. a) tiret 3 i 5 oraz lit b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30

Jednocześnie informuję, że  na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.