Sprawozdanie za 2021 rok

 

 Sprawozdanie z realizacji programu
wspólpracy gminy duszniki z organizacjami
pozarządowymi w roku 2021