Tryb bezkonkursowy

Zasady składania wniosków w trybie art.19 a

MAŁE GRANTY
      Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych grantów", której podstawę prawną stanowi art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
      Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:
? wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
? zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
? łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.
      Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Duszniki zleca realizację zadania. Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia propozycji realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Ofertę należy złożyć wraz z ewentualnym załącznikiem wymienionym w formularzu ofertowym. W przypadku, gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

      W przypadku małych grantów oferent samodzielnie decyduje o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli sfinansowanie zadania), czy też wsparcie(dofinansowanie).

      Zlecenie zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy może dotyczyć wyłącznie zadań (ofert), które nie były wcześniej rozpatrywane w ramach otwartego konkursu ofert.
      W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
? w Biuletynie Informacji Publicznej; w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego
? w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
? na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

      Każdy w terminie 7 dni od upublicznienia oferty w wyżej wskazany sposób, może zgłosić uwagi dotyczące oferty:
? pisemnie do Urzędu Gminy w Dusznikach,
ul. Sportowa1, 64-550 Duszniki,
? osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie gminy Duszniki, bądź drogą elektroniczną
? na adres: boi@duszniki.eu.

      Po rozpatrzeniu ewentualnych uwag organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

      Po realizacji zadania zleceniobiorca składa sprawozdanie wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570).
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
  Wzór oferty art.19a
   Wzór sprawozdania
   Formularz do
zgłaszaniauwag