Projekty uchwał

ROO.0002.10.2023.MM

OGŁOSZENIE

LXXXIII (83) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 8 sierpnia (wtorek) 2023 r. o godz. 1700

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu LXXXI sesji Rady Gminy Duszniki.

5. Przyjęcie protokołu LXXXII sesji Rady Gminy Duszniki.

6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Duszniki na lata 2023-2032

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Duszniki.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2023.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2023.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII/502/23 z dnia 09 maja 2023 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Ceradz Dolny.

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy ?Pod Gruszą? w miejscowości Sędziny.

16. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXII/532/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dusznikach.

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

19. Wolne głosy i wnioski.

20. Zakończenie.

                                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

                                                                                                                                           Marek Liszkowski

ROO.0002.9.2023.MM

OGŁOSZENIE

LXXXII (82) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 27 czerwca (wtorek) 2023 r. o godz. 1700

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu LXXX sesji Rady Gminy Duszniki.

5. Przyjęcie protokołu LXXXI sesji Rady Gminy Duszniki.

6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.

8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Truskawkowa" w miejscowości Grzebienisko.

9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Poziomkowa" w miejscowości Grzebienisko.

10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Malinowa" w miejscowości Grzebienisko.

11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Borówkowa" w miejscowości Grzebienisko.

12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Owocowa" w miejscowości Grzebienisko.

13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Wiśniowa" w miejscowości Grzebienisko.

14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Czereśniowa" w miejscowości Grzebienisko.

15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Brzoskwiniowa" w miejscowości Grzebienisko.

16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Morelowa" w miejscowości Grzebienisko.

17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Jagodowa" w miejscowości Grzebienisko.

18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Jabłoniowa" w miejscowości Grzebienisko.

19. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i spososbu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dusznikach

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z 24 kwietnia 2023 r.

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

23. Wolne głosy i wnioski.

24. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

               Marek Liszkowski

 

 

 

 ROO.0002.8.2023.MM

OGŁOSZENIE

LXXXI (81) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 14 czerwca (środa) 2023 r. o godz. 1800

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu LXXVIII sesji Rady Gminy Duszniki.

5. Przyjęcie protokołu LXXIX sesji Rady Gminy Duszniki.

6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy ,,Wiosenna" w miejscowości Mieściska.

9. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne, Gminą Rokietnica, Gminą Kaźmierz, Gminą Duszniki oraz Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi informatycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Duszniki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Duszniki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2023-2032.

15. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Zakończenie.


Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

               Marek Liszkowski

 

ROO.0002.7.2023.MM

O G Ł O S Z E N I E

LXXX (80) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 14 czerwca (środa) 2023 r. o godz. 1700

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Duszniki za 2022 rok.
 5. Dyskusja nad Raportem o Stanie Gminy Duszniki za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Duszniki za 2022 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2022 rok oraz sprawozdania finansowego.

8. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego.

9. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2022 rok oraz sprawozdaniem finansowym.

10. Zapoznanie się z:

a)      opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2022 rok;

b)      wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2022 rok;

c)      opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium;

d)      opiniami komisji stałych Rady Gminy.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok;

b)      udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2022 rok.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie.

         Przewodniczący Rady Gminy 

                   Marek Liszkowski

 

ROO.0002.6.2023.MM

OGŁOSZENIE

LXXIX (79) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 30 maja (wtorek) 2023 r. o godz. 1700

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.

6. Roczne raporty jednostek organizacyjnych z działalności w 2022 roku:

a)           Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Warsztat Terapii Zajęciowej w Dusznikach

b)           Sprawozdanie merytoryczne z działalności Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach

c)           Sprawozdanie z działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach

d)           Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dusznikach

e)           Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Duszniki z organizacjami pozarządowymi.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;

8. Podjęcie uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2023 roku";

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy na lata 2023-2026 ";

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2023-2032;

11. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne głosy i wnioski.

15. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

  Marek Liszkowski

 

ROO.0002.5.2023.MM

OGŁOSZENIE

LXXVIII (78) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 9 maja (wtorek) 2023 r. o godz. 1730

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu LXXVII sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie obrębu Sękowo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/19 z dnia 26 marca 2019 w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Duszniki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy "Złote Łany" w miejscowości Duszniki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy "Słoneczna" w miejscowości Sędzinko.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy "Poziomkowa" w miejscowości Podrzewie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy "Łąkowa" w miejscowości Mieściska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy "Wiosenna" w miejscowości Ceradz Dolny.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zakończenie.

 Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

Marek Liszkowski

ROO.0002.4.2023.MM

OGŁOSZENIE

LXXVII (77) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 30 marca (czwartek) 2023 r. o godz. 1700

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu LXXIV sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Przyjęcie protokołu LXXV sesji Rady Gminy Duszniki.
 6. Przyjęcie protokołu LXXVI sesji Rady Gminy Duszniki.
 7. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zastosowania systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy Duszniki.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/249/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2023 roku".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy "Dolina w miejscowości Mieściska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy "Górzysta" w miejscowości Mieściska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy "Kamienna" w miejscowości Mieściska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy "Krańcowa" w miejscowości Mieściska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy "Orna" w miejscowości Mieściska.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy "Torfowa" w miejscowości Mieściska.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy "Żwirowa" w miejscowości Mieściska.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2023-2032.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2023.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wolne głosy i wnioski.
 25. Zakończenie.

 Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

   Marek Liszkowski

 

ROO.0002.3.2023.MM

OGŁOSZENIE

LXXVI (76) sesja nadzwyczajna Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 27 lutego (poniedziałek) 2023 r. o godz. 1700

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy "Tęczowa" w miejscowości Mieściska.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy "Miła" w miejscowości Mieściska.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy "Radosna" w miejscowości Mieściska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy "Wspólna" w miejscowości Mieściska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIII/456/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Duszniki na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Brzoza.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Grodziszczko.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIII/352/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/85/15 Rady Gminy Duszniki z dnia
  25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Duszniki.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie. 

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki
            Marek Liszkowski

ROO.0002.2.2023.MM

OGŁOSZENIE

LXXV (75) sesja nadzwyczajna Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 7 lutego (wtorek) 2023 r. o godz. 1700

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

Porządek obrad:

1.         Otwarcie sesji.

2.         Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.         Przyjęcie porządku obrad.

4.      Omówienie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Duszniki Nr XXXVI/248/21 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki

5.      Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie   

 

ROO.0002.1.2023.MM

OGŁOSZENIE

LXXIV (74) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 24 stycznia (wtorek) 2023 r. o godz. 1700

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu LXXII sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Przyjęcie protokołu LXXIII sesji Rady Gminy Duszniki.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 8. Sprawozdania komisji stałych z działalności w 2022 r.
 9. Sprawozdanie Rady Gminy Duszniki z działalności w 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr IV/22/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr IV/23/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXI/430/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi skarżącej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie.

 Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

  Marek Liszkowski

ROO.0002.2.2023.MM

OGŁOSZENIE

LXXV (75) sesja nadzwyczajna Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 7 lutego (wtorek) 2023 r. o godz. 1700

w sali (na piętrze) Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Porządek obrad:

1.         Otwarcie sesji.

2.         Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.         Przyjęcie porządku obrad.

4.      Omówienie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Duszniki
Nr XXXVI/248/21 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki

5.      Wolne głosy i wnioski.

6.         Zakończenie                               

 

 
 


                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

            Marek Liszkowski