ROK 2019

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia 2019 r.

a)      Uchwała Nr XX/148/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2027; TREŚĆ

b)      Uchwała Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020; TREŚĆ, załącznik, uzasadnienie

c)      Uchwała Nr XXI/150/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019- 2026; TREŚĆ

d)      Uchwala Nr XXI/151/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019;TREŚĆ, załączniki

e)      Uchwała Nr XXI/152/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019;TRESĆ, załącznik

f)      Uchwała Nr XXI/153/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy Duszniki nr XIII/64/2019, z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia Powiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej w formie dotacji;TREŚĆ

g)      Uchwała Nr XXI/154/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady Gminy Duszniki na rok 2020;TREŚĆ, załącznik

h)       Uchwała Nr XXI/155/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2020;TREŚĆ, załącznik, załącznik 2, załącznik 3

i)      Uchwała Nr XXI/156/19 Rady gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Komunalnego Zakładu budżetowego w Dusznikach;TREŚĆ

j)      Uchwała Nr XXI/157/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 października 2019 r.;TREŚĆ

k)        Uchwała Nr XXI/158/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie rozpatrzenia wniosków mieszkańców ul. Szamotulskiej w Dusznikach;TREŚĆ

l)        Uchwala Nr XXI/159/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie przekazania wniosku mieszkańców sołectwa Sarbia do komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki.TREŚĆ

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r.

a)      Uchwała Nr XIX/137/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026;TREŚĆ

b)      Uchwała Nr XIX/138/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia  20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ

c)      Uchwała Nr XIX/139/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020;TREŚĆ, załącznik

d)      Uchwała Nr XIX/140/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/229/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;TREŚĆ

e)      Uchwała Nr XIX/141/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty; TREŚĆ

f)       Uchwała Nr XIX/142/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Duszniki;TREŚĆ, załącznik

g)      Uchwała Nr XIX/143/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sędzinko;TREŚĆ

h)      Uchwała Nr XIX/144/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców ul. Sękowskiej w Podrzewiu;TREŚĆ

i)        Uchwała Nr XIX/145/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie  rozpatrzenia wniosku mieszkańców ul. Bocznej w Grzebienisku;TREŚĆ

j)        Uchwała Nr XIX/146/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 października 2019 r.;TREŚĆ

k)      Uchwała Nr XIX/147/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przekazania pisma mieszkańców ul. Szamotulskiej w Dusznikach do komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki.TREŚĆ

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 12 listopada 2019 r.

a)      Uchwała Nr XVIII/130/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia pisma Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;TREŚĆ

b)      Uchwała Nr XVIII/131/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przekazania pisma mieszkańców ul. Sękowskiej w Podrzewiu do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki;TREŚĆ

c)      Uchwała Nr XVIII/132/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przekazania pisma mieszkańców ul. Bocznej w Grzebienisku do komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki;TREŚĆ

d)      Uchwała Nr XVIII/133/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przekazania skargi do komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki;TREŚĆ

e)      Uchwała Nr XVIII/134/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie przekazania skargi do komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki;TREŚĆ

f)       Uchwała Nr XVIII/135/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ

g)      Uchwała Nr XVIII/136/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego rady Gminy Duszniki.TREŚĆ

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r.

a)      Uchwała Nr XVII/116/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Duszniki radnego Tomasza Ćwiana; TREŚĆ

b)      Uchwała Nr XVII/117/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TREŚĆ

c)      Uchwała Nr XVII/118/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ, załącznik

d)      Uchwała Nr XVII/119/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok; TREŚĆ

e)      Uchwała Nr XVII/120/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego; TREŚĆ

f)       Uchwała Nr XVII/121/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych; TREŚĆ

g)      Uchwała Nr XVII/122/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Duszniki nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok; TREŚĆ

h)      Uchwała Nr XVII/123/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rok 2020; TREŚĆ

i)        Uchwała Nr XVII/124/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na rok 2020; TREŚĆ

j)        Uchwała Nr XVII/125/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skarg 7 października 2019 r.; TREŚĆ

k)      Uchwała Nr XVII/126/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Zakrzewka; TREŚĆ

l)        Uchwała Nr XVII/127/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Duszniki; TREŚĆ

m)   Uchwała Nr XVII/128/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy Duszniki; TREŚĆ

n)      Uchwała Nr XVII/129/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę nr VII/38/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 294 w Sędzinku. TREŚĆ

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 10 października 2019 r.

 

 

Uchwały XVI sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 10 października 2019 r.

1. Uchwała XVI/110/19
   w sprawie:zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019;
   TREŚĆ

2. Uchwała XVI/111/19
   w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 5 września 2019 r.; TREŚĆ

3. Uchwała XVI/112/19
   w sprawie:przekazania pisma mieszkańca Gminy Duszniki do komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki; TREŚĆ

4. Uchwała XVI/113/19
   w sprawie: przekazania pisma mieszkanki Zakrzewka do komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki; TREŚĆ

5. Uchwała XVI/114/19
   w sprawie: przekazania skargi komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki; TREŚĆ

6. Uchwała XVI/115/19
   w sprawie: przekazania wniosku mieszkanki Gminy Duszniki do komisji Skarg, Wniosków i Petycji rady Gminy Duszniki;TREŚĆ

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września 2019 r.

a)       Uchwała Nr XV/77/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TREŚĆ

b)      Uchwała Nr XV/78/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ, ZAŁĄCZNIK

c)       Uchwała Nr XV/79/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019 r.; TREŚĆ

d)      Uchwała Nr XV/80/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: przekazania skargi komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki; TREŚĆ

e)      Uchwała Nr XV/81/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: występowania mieszkańców Gminy Duszniki z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą; TREŚĆ

f)        Uchwała Nr XV/82/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego; TREŚĆ

g)      Uchwala Nr XV/83/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/283/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za trudne warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysługę lat; TREŚĆ

h)      Uchwała Nr XV/84/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Duszniki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych; TREŚĆ

i)        Uchwała Nr XV/85/19 rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Brzoza-Grodziszczko; TREŚĆ

j)        Uchwała Nr XV/86/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Ceradz Dolny; TREŚĆ

k)       Uchwała Nr XV/87/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Chełminko; TREŚĆ

l)        Uchwała Nr XV/88/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Duszniki; TREŚĆ

m)    Uchwała Nr XV/89/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Grzebienisko; TREŚĆ

n)      Uchwała Nr XV/90/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Kunowo; TREŚĆ

o)      Uchwała Nr XV/91/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Mieściska; TREŚĆ

p)      Uchwała Nr XV/92/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Młynkowo; TREŚĆ

q)      Uchwała Nr XV/93/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Niewierz; TREŚĆ

r)       Uchwała Nr XV/94/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Podrzewie; TREŚĆ

s)       Uchwała Nr XV/95/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Sarbia; TREŚĆ

t)        Uchwała Nr XV/96/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Sędzinko-Zalesie; TREŚĆ

u)      Uchwała Nr XV/97/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Sędziny; TREŚĆ

v)       Uchwała Nr XV/98/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Sękowo; TREŚĆ

w)     Uchwała Nr XV/99/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie:  statutu sołectwa Wierzeja; TREŚĆ

x)       Uchwała Nr XV/100/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Wilczyna; TREŚĆ

y)       Uchwała Nr XV/101/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Wilkowo; TREŚĆ

z)       Uchwała Nr XV/102/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: statutu sołectwa Zakrzewko; TREŚĆ

aa)   Uchwała Nr XV/103/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Bukowskiej
w Dusznikach; TREŚĆ

bb)  Uchwała Nr XV/104/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Sędzinko; TREŚĆ

cc)   Uchwała Nr XV/105/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy oraz ich składu osobowego; TREŚĆ

dd) Uchwała Nr XV/106/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego; TREŚĆ

ee)  Uchwała Nr XV/107/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie przekazania pisma Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki; TREŚĆ

ff)     Uchwała Nr XV/108/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji rewizyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego; TREŚĆ

gg)  Uchwała Nr XV/109/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 września w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy oraz ich składu osobowego. TREŚĆ

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 4 września 2019 r.

a)      Uchwała Nr XIV/75/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 04 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026;CZYTAJ

b)      Uchwała Nr XIV/76/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 04 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019;CZYTAJ,załącznik

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r.

a)      Uchwała Nr XIII/62/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TREŚĆ

b)      Uchwała Nr XIII/63/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ, załącznik

c)      Uchwała Nr XIII/64/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej w formie dotacji; TREŚĆ

d)      Uchwała Nr XIII/65/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie  występowania mieszkańców Gminy Duszniki z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą; TREŚĆ

e)      Uchwała Nr XIII/66/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie  utworzenia Przedszkola w Podrzewiu i nadania statutu; TREŚĆ

f)       Uchwała Nr XIII/67/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Sękowie i nadania statutu; TREŚĆ

g)      Uchwała Nr XIII/68/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli w Dusznikach i nadania mu statutu; TREŚĆ

h)      Uchwała Nr XIII/69/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/372/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach prowadzonych przez Gminę Duszniki oraz określenia obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagoga, psychologa i logopedy; TREŚĆ

i)        Uchwała Nr XIII/70/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Duszniki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku; TREŚĆ

j)        Uchwała Nr XIII/71/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 27/8 położonej w miejscowości Wilczyna, gmina Duszniki; TREŚĆ

k)      Uchwała Nr XIII/72/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 583/5, 583/7, 583/9 i 583/10 w Dusznikach; TREŚĆ

l)        Uchwała Nr XIII/73/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Sękowo; TREŚĆ

m)   Uchwała Nr XIII/74/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie  przekazania skargi do Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki. TREŚĆ

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 25 czerwca 2019 r.

Uchwały XII sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 25 czerwca 2019 r.

 1.     Uchwała Nr XII/61/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebienisko - TREŚĆ

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2019 r.

a)      Uchwała Nr XI/60/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Duszniki. TREŚĆ

 

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r.

 

a)      Uchwała Nr IX/50/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TREŚĆ

b)      Uchwała Nr IX/51/19 rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ, załącznik

c)      Uchwała Nr IX/52/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawiepodziału sołectwa Mieściska ? Sarbia i stworzenia sołectwa Mieściska i sołectwa Sarbia; TREŚĆ, załącznik nr 1, załącznik nr 2

d)      Uchwała Nr IX/53/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia; TREŚĆ

e)      Uchwała Nr IX/54/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Duszniki na lata 2019-2022; TREŚĆ, załącznik

f)       Uchwała Nr IX/55/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki; TREŚĆ, załącznik, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

g)      Uchwała Nr IX/56/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie Przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Duszniki. TREŚĆ

 

a)      Uchwała Nr X/57/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Duszniki za 2018 rok; TREŚĆ

b)      Uchwała Nr X/58/19 Rady Gminy Duszniki z Dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok; TREŚĆ

c)      Uchwała Nr X/59/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2018 rok. TREŚĆ

 

 

 

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 23 kwietnia 2019 r.

a)       Uchwała Nr VIII/48/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TREŚĆ

b)      Uchwała Nr VIII/49/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ, załącznik

 

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r.

a)       Uchwała Nr VII/32/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TREŚĆ

b)      Uchwała Nr VII/33/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ, załącznik

c)       Uchwała Nr VII/34/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;TREŚĆ

d)      Uchwała Nr VII/35/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na przebudowę kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz
z instalacją gazu w Szkole Podstawowej w Grzebienisku; TREŚĆ

e)      Uchwała Nr VII/36/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet przysługujących radnym
i sołtysom; TREŚĆ

f)        Uchwała Nr VII/37/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 412/6
w Sękowie; TREŚĆ, załącznik nr 1

g)       Uchwała Nr VII/38/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 294
w Sędzinku; TREŚĆ, załącznik nr 1

h)      Uchwała Nr VII/39/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 883/16
i 883/17 w Dusznikach; TREŚĆ, załącznik nr 1

i)        Uchwała Nr VII/40/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 412/9); TREŚĆ, uzasadnienie

j)        Uchwała Nr VII/41/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 412/10); TREŚĆ, uzasadnienie

k)       Uchwała Nr VII/42/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo, gmina Duszniki (działka ewidencyjna 412/11); TREŚĆ, uzasadnienie

l)        Uchwała Nr VII/43/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 412/12); TREŚĆ, uzasadnienie

m)    Uchwała Nr VII/44/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo, gmina
Duszniki (działka ewidencyjna nr 412/13); TREŚĆ, uzasadnienie

n)      Uchwała Nr VII/45/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki; TREŚĆ

o)      Uchwała Nr VII/46/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2019 roku; TREŚĆ

p)      Uchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Lawendowej w Podrzewiu; TREŚĆ

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 26 lutego 2019 r.

 

a)      Uchwała Nr VI/28/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026,TREŚĆ

b)      Uchwała Nr VI/29/19 Rady Gminy Duszniki z dania 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, TREŚĆ, załącznik

c)      Uchwała Nr VI/30/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy oraz ich składu osobowego,TREŚĆ

d)      Uchwała Nr VI/31/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przekazania petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.TREŚĆ