Protokoły 2020

Protokół z sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lutego 2020 r.

Lista obecności

Imienny wykaz głosowań

Protokoły z sesji Rady Gminy Duszniki

PROTOKÓŁ XXXIV SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 29 grudnia 2020 r.

Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Duszniki(opubl. w BIP 12.01.2021)

Sprawdzenie obecności

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad

Głosowanie przyjęcia Protokołu XXXII sesji RG

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2029

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws.zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws.ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie ostatecznego terminu ich dokonania

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws.przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws. zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws.Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
rok 2021

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws.utworzenia związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws.przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws.wyrażenia zgody na odpłatne  ustanowienie służebności przesyłu

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws.wyrażenia zgody na odpłatne  ustanowienie służebności przesyłu

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws.przekazania petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws. przekazania petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na 2021 rok

Głosowanie ws. podjęcia uchwały ws. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2021

PROTOKÓŁ XXXIII SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 29 grudnia 2020 r.

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy Duszniki(opubl. w BIP 12.01.2021)

Sprawdzenie obecności

Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie nad przyjęciem autopoprawki 1 do uchwały w sprawie WPF na lata 2021-2029

Głosowanie nad przyjęciem autopoprawki 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2021-2029

Głosowanie nad przyjęciem autopoprawki 3 do uchwały w sprawie WPF na lata 2021-2029

Głosowanie nad przyjęciem autopoprawki 4 do uchwały w sprawie WPF na lata 2021-2029

Głosowanie nad przyjęciem autopoprawki 5 do uchwały w sprawie WPF na lata 2021-2029

Głosowanie nad przyjęciem autopoprawki 6 do uchwały w sprawie WPF na lata 2021-2029

Głosowanie nad przyjęciem autopoprawki 7 do uchwały w sprawie WPF na lata 2021-2029

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie WPF na lata 2021-2029 wraz z autopoprawkami

Głosowanie nad przyjęciem autopoptawki 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

Głosowanie nad przyjęciem autopoptawki 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

Głosowanie nad przyjęciem autopoptawki 3 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

Głosowanie nad przyjęciem autopoptawki 4 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

Głosowanie nad przyjęciem autopoptawki 5 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

Głosowanie nad przyjęciem autopoptawki 6 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

Głosowanie nad przyjęciem autopoptawki 7 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

Głosowanie nad przyjęciem autopoptawki 8 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

Głosowanie nad przyjęciem autopoptawki 9 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

Głosowanie nad przyjęciem autopoptawki 10 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

Głosowanie nad przyjęciem autopoptawki 11 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

Głosowanie nad przyjęciem autopoptawki 12 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

Głosowanie nad przyjęciem autopoptawki 13 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

PROTOKÓŁ Z XXXII SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 26 listopada 2020 r.

Protokół z XXXII sesji Rady Gminy Duszniki 

Lista obecności na XXXII sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 26 listopada 2020 r.

Wykaz imiennych głsowań podczas XXXII sesji rady Gminy Duszniki

 

PROTOKÓŁ Z XXXI SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 22 października 2020 r.

Protokół z XXXI sesji Rady Gminy Duszniki 

Lista obecności na XXXI sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 22 października 2020 r.

Przyjęcie porządku obrad

Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z kontroli przeprowadzonej w dniu 22 października 2020 r.

Sprawozdanie Wójta z działalności za okres od 19 września 2020 r. do 19 października 2020 r.

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2027

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na 2021 rok"

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Duszniki nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok

PROTOKÓŁ Z XXX SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 29 września 2020 r.

Protokół z XXX sesji Rady Gminy Duszniki (zamieszczono w BIP 14 października 2020 r.)

Lista obecności na XXX sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 29 września 2020 r.

Przyjęcie porządku obrad

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki

Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Duszniki

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dusznikina lata 2020-2027

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 27/8 położonej w miejscowości Wilczyna, gmina Duszniki

Imienny wykaz głosowań nad przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 68. położonej w miejscowości Podrzewie, Gmina Duszniki

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie Statutu Biblioteli Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach

 

PROTOKÓŁ Z XXIX SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 1 września 2020 r.

Protokół z XXIX sesji Rady Gminy Duszniki (zamieszczono dnia 21 września 2020 r.)

Lista obecności na XXIX sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 1 września 2020 r.

Przyjęcie porządku obrad

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki

Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Duszniki

Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Duszniki wraz z poprawkami

Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Duszniki

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Duszniki za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Głosowanie w sprawie podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebienisko

PROTOKÓŁ Z XXVIII SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 24 lipca 2020 r. (opublikowano w BIP 31.07.2020 r.)

Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020 r.

Lista obecności na XXVIII sesji Rady gminy Duszniki z dniu 24 lipca 2020 r.

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki

Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, analiza wysokości opłat za I półrocze 2020 roku

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2027

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 czerwca 2020 r

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wierzeja

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Duszniki na rok szkolny 2020/2021

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mieściska

Imienny wykaz głosowań nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sękowo

 

PROTOKÓŁ Z XXVII SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 30 czerwca 2020 r. (opublikowano w BIP 13.07.2020 r.)

Protokół z XXVII sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 30 czerwca 2020 r.

Lista obecności Radnych na sesji

Przyjęcie rozszerzonego porządku obrad

Imienny wykaz głosowań w sprawie podęcia uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Duszniki (głównego księgowego budżetu)

Imienny wykaz głosowań w sprawie podęcia uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Duszniki (głównego księgowego budżetu)

 

PROTOKÓŁ Z XXVI SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 23 czerwca 2020 r. (opublikowano w BIP 1.07.2020 r.)

Protokół z XXVI sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r.

Protokół z XXVI sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. wraz z naniesionymi poprawkami

Lista obecności na XXVI sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 23 czerwca 2020 r.

Przyjęcie porządku obrad

Imienny wykaz głosowań

PROTOKÓŁ Z XXV SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 23 czerwca 2020 r. (opublikowano w BIP 1.07.2020 r.)

Protokół z XXV sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. - (opublikowano w BIP 07.07.2020)

Lista obecności na XXV sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r.

Przyjęcie porządku obrad

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Informacja Komisji Rewizyjnej

Imienny wykaz głosowań w sprawie podęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2027

Imienny wykaz głosowań w sprawie podęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020- reasumpcja głosowania

 Imienny wykaz głosowań w sprawie podęcia uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/306/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 października 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Duszniki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Duszniki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 Imienny wykaz głosowań w sprawie podęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 29, 26/1, 26/2, 26/3 położonych w Sędzinku

  Imienny wykaz głosowań w sprawie podęcia uchwały wraz z autopoprawką w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/172/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 r. "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2020 roku"

 Imienny wykaz głosowań w sprawie podęcia uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarg Prokuratora Rejonowego w Szamotułach złożonych na uchwały Rady Gminy Duszniki w sprawie statutów sołectw, podjętych na XLVI sesji Rady w dniu 28 lipca 2009 r. (numery uchwał od 307 do 311, od 313 do 316, od 318 do 321)

 Imienny wykaz głosowań w sprawie podęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/139/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki na rok 2020

 

 

PROTOKÓŁ Z XXIV SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 19 maja 2020 r.

Protokół z XXIV sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 r. (opubl. w BIP 15.06.2020 r.)

Lista obecności na XXIV sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 19 maja 2020 r.

Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku radnego Pawła Henicza o przerwanie obrad do 26 maja  2020 r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XXIII sesji

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Duszniki z organizacjami pozarządowymi w roku 2019

Sprawozdanie z działalności GKRPA za 2019 rok

Głosowanie nad podjęciem uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027

Głosowanie nad podjęciem uchwały ws. zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Głosowanie nad podjęciem uchwały ws. "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2020 roku"

Głosowanie nad podjęciem uchwały ws. przekazania skargi Wojewody Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

 

PROTOKÓŁ Z XXIII SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 24 lutego 2020 r.

Protokół XXIII sesji

Lista obecności Radnych na sesji

Przyjęcie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

Imienny wykaz głosowań w sprawie podęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2027

Imienny wykaz głosowań w sprawie podęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Głosowanie nad wnioskiem formalnym radnego Grzegorza Pawlaka

Imienny wykaz głosowań w sprawie podęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Duszniki na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Duszniki

Sprawozdanie z działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach w 2019 r.

Informacja z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

zał, nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 5, zał. nr 6- wyłączenie jawności z uwagi na ochronę danych osobowych

 

PROTOKÓŁ Z XXII SESJI RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 21 stycznia  2020 r.

Protokół XXII sesji Rady Gminy Duszniki

Lista obecności radnych

Imienny wykaz głosowań w sprawie podęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny

Imienny wykaz głosowań w sprawie podęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny

Imienny wykaz głosowań w sprawie podęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny

Imienny wykaz głosowań w sprawie podęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny

Imienny wykaz głosowań w sprawie podęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Sarbia

Imienny wykaz głosowań w sprawie podęcia uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Imienny wykaz głosowań w sprawie podęcia uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Dusznikach kwot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wynikających z cząstkowych deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawionych przez ten Zakład

Przyjęcie protokołu z XX sesji

Przyjęcie protokołu z XXI sesji

Przyjęcie rozszerzonego porządku obrad

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Duszniki z działalności w okresie międzysesyjnym

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki za 2019 r.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Duszniki za 2019 r.

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Duszniki za 2019 r.

Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Rady Gminy Duszniki za 2019 r.

Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Duszniki za 2019 r.

Lista mówców - wyłączenie jawności z uwagi na ochronę danych osobowych osób prywatnych