Projekty uchwał

ROO.0002.14.2020.MM (opublikowano w dniu 23.12.2020)

O G Ł O S Z E N I E

XXXIV (34) sesja Rady Gminy Duszniki odbędzie się dnia 29 grudnia (wtorek) 2020 r. o godz. 1830

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027, zał. nr 1, zał. nr 2

b)      zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 4

c)      ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie ostatecznego terminu ich dokonania

d)      przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

e)      zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

f)       Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rok 2021, zał. nr 1, zał. nr 2

g)      utworzenia związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"

h)      przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"

i)       wyrażenia zgody na odpłatne  ustanowienie służebności przesyłu

j)       wyrażenia zgody na odpłatne  ustanowienie służebności przesyłu

k)      przekazania petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

l)       przekazania petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki Marek Liszkowski

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona. Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. Obrady będą transmitowane na żywo na subdomenie: duszniki.sesja.pl

 

ROO.0002.13.2020

O G Ł O S Z E N I E

XXXIII (33) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 29 grudnia (wtorek) 2020 r. o godz. 1700

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
 5. Przedstawienie opinii komisji stałych nt. projektu uchwały budżetowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2029; TREŚĆ, załącznik 1, załącznik 2

b)      uchwały budżetowej na rok 2021 r. TREŚĆ

           7. Interpelacje i zapytania radnych.

           8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

           9. Wolne głosy i wnioski.

          10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

 

Marek Liszkowski

 

 

 

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju,

liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona.

Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. 

Obrady będą transmitowane na żywo na subdomenie: duszniki.sesja.pl

 

 

 

 

 

 

ROO.0002.12.2020.MM

O G Ł O S Z E N I E

XXXII (32) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 26 listopada (czwartek) 2020 r. o godz. 1800

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020
 8. Analiza oświadczeń majątkowych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027; zał. nr 1, zał. nr 2

b)      zmiany uchwały budżetowej na rok 2020; zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 3a, zał. nr 4

c)      ustalenia stawek podatku od środków transportowych

d)      obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

e)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

f)       zmiany uchwały nr XIII/64/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej w formie dotacji

g)      zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/229/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

h)      określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży"

i)       ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

j)       przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki

k)      wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Duszniki nieruchomości położonej na terenie miejscowości Sarbia, Gmina Duszniki (dz.47/51 )

l)       zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021

10.Interpelacje i zapytania radnych.

11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.Wolne głosy i wnioski.

13.Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

 Marek Liszkowski

Z uwagi na wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzenie zakazu organizacji zgromadzeń, proszę o przesłanie wniosków/pism do Rady Gminy Duszniki na skrzynkę: rada@duszniki.eu bądź złożenie ich w Urzędzie Gminy Duszniki do 25 listopada 2020 r. Treść pism zostanie odczytana w trakcie sesji.

SESJA ODBĘDZIE SIĘ W TRYBIE ZDALNYM

 

Sesję można śledzić na stronie: duszniki.sesja.pl

 

 

O G Ł O S Z E N I E

XXXI (31) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 22 października (czwartek) 2020 r. o godz. 1800

w sali na piętrze w budynku Centrum Animacji Kultury

w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Analiza sprawozdania wójta z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
 8. Analiza oświadczeń majątkowych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027;

b)      zmiany uchwały budżetowej na rok 2020;

c)      przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na 2021 rok";

d)      przekazania projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

e)      zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego ? Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Duszniki nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

Marek Liszkowski

 

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju,

liczba miejsc dla uczestników sesji jest ograniczona.

Zachęcamy mieszkańców do oglądania sesji on-line. 

Obrady będą transmitowane na żywo na subdomenie: duszniki.sesja.pl

 

O G Ł O S Z E N I E

XXX (30) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 29 września (wtorek) 2020 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w budynku Centrum Animacji Kultury

w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Ocena sytuacji w rolnictwie.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027; załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany WPF, wykaz przedsięzwięć do WPF

b)      zmiany uchwały budżetowej na rok 2020; zał. nr 1 do projektu zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, zał. nr 2 do projektu zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, zał. nr  3 do projektu zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, zał. nr 4 do projektu zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, zał. nr 5 do projektu zmiany uchwały budżetowej na rok 2020zał. nr 6 do projektu zmiany uchwały budżetowej na rok 2020;

c)      zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

d)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki,

e)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 27/8 położonej w miejscowości Wilczyna, gmina Duszniki; RYSUNEK miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 27/8 położonej
w miejscowości Wilczyna, gmina Duszniki

f)       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 68, położonej w miejscowości Podrzewie, Gmina Duszniki;

g)      Statutu Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, ZAŁĄCZNIK do projektu uchwały w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie.

 

                                                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

               

                                                                                                                                                                              Marek Liszkowski

 

O G Ł O S Z E N I E

XXIX (29) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 1 września (wtorek) 2020 r. o godz. 1700

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 - TEKST, ZAŁ. 1, ZAŁ. 2, ZAŁ. 3

b)      dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Duszniki za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny - TEKST

c)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebienisko -TEKST

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie.

 

                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                         Marek Liszkowski

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA SESJĘ W DNIU 24 LIPCA 2020 R.

OGŁOSZENIE

XXVIII (28) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 24 lipca (piątek) 2020 r. o godz. 1700

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.

7. Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie. Analiza wysokości opłat za I półrocze 2020 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020 - 2027,TEKST

b) zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020,TEKST

c) rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego,TEKST

d) pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G,TEKST

e) rozpatrzenia skargi z dnia 15 czerwca 2020 r.,TEKST

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wierzeja,TEKST

g) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Duszniki na rok szkolny 2020/2021,TEKST

h) nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki,TEKST

i) nadania nazwy ulicy w miejscowości Mieściska,TEKST

j) nadania nazwy ulicy w miejscowości Sękowo.TEKST

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Duszniki

Marek Liszkowski

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA SESJĘ W DNIU 30 CZERWCA 2020 R.

O G Ł O S Z E N I E

XXVII (27) sesja nadzwyczajna Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 30 czerwca (wtorek) 2020 r. o godz. 1800

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:

a)      Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Duszniki (głównego księgowego budżetu) - Zobacz

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie obrad.

                                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                    Marek Liszkowski

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA SESJĘ W DNIU 23 CZERWCA 2020 R.

O G Ł O S Z E N I E

XXV (25) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 23 czerwca (wtorek) 2020 r. o godz. 1700

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. - TEKST
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli postępowania przetargowego za 2020 roku.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027 - TEKST

b)      zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 - TEKST, ZAŁĄCZNIKI

c)      zmieniająca uchwałę nr XLII/306/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 października 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Duszniki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Duszniki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - TEKST

d)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 29, 26/1, 26/2, 26/3 położonych w Sędzinku - TEKST

e)      zmiany uchwały nr XXIV/172/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 r. "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2020 roku" - TEKST

f)       w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarg Prokuratora Rejonowego w Szamotułach złożonych na uchwały Rady Gminy Duszniki w sprawie statutów sołectw, podjętych na XLVI sesji Rady w dniu 28 lipca 2009 r. (numery uchwał od  307 do 311, od 313 do 316,  od 318 do 321) - TEKST

g)      zmiany uchwały nr XIX/139/19 Rady Gminy Duszniki z dnia  25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki na rok 2020 - TEKST

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                 Marek Liszkowski

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA SESJĘ W DNIU 23 CZERWCA 2020 R.

O G Ł O S Z E N I E

XXVI (26) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 23  czerwca (wtorek) 2020 r. o godz. 1900

w sali sportowej przy ul. Broniewskiego 3a w Dusznikach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Duszniki za 2019 rok.-  http://bip.duszniki.eu/duszniki/bip/organy-wladzy-publicznej/wojt/raport-o-stanie-gminy-duszniki-za-2019-rok.html
 5. Dyskusja nad Raportem o Stanie Gminy Duszniki za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Duszniki za 2019 rok. - TEKST

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego.- http://bip.duszniki.eu/duszniki/bip/organy-wladzy-publicznej/rada-gminy/budzet/budzet-2019/obligacje-2019.html

8. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego.

9. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2019 rok oraz sprawozdaniem finansowym.

10. Zapoznanie się z:

a)      opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2019 rok; - TEKST

b)      wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2019 rok;- TEKST

c)      opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium;

d)      opiniami komisji stałych Rady Gminy.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok;- TEKST

b)      udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2019 rok.- TEKST

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie.

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                   /-/ Marek Liszkowski

 

 

 

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA SESJĘ W DNIU 19 MAJA 2020 R.

O G Ł O S Z E N I E

XXIV (24) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 19 maja (wtorek) 2020 r. o godz. 1700

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Sprawozdanie ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027 - TEKST

b)      zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 - TEKST, ZAŁĄCZNIKI

c)      "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2020 roku" - TEKST

d)      przekazania skargi Wojewody Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - TEKST, załącznik

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie.

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                     /-/ Marek Liszkowski

 

Z uwagi na wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzenie zakazu organizacji zgromadzeń, proszę o przesłanie wniosków/pism do Rady Gminy Duszniki na skrzynkę: rada@duszniki.eu bądź złożenie ich w Urzędzie Gminy Duszniki do 18 maja 2020 r. Treść pism zostanie odczytana w trakcie sesji.

SESJA ODBĘDZIE SIĘ W TYBIE ZDALNYM

Sesję można śledzić na stronie duszniki.sesja.pl

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA SESJĘ W DNIU 24 LUTEGO 2020 R.

O G Ł O S Z E N I E

XXIII (23) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 24 lutego (poniedziałek) 2020 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Sprawy komunalne, Komunalny Zakład Budżetowy.
 8. Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania uchwał finansowych z 2019 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027 - TREŚĆ

b)      zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020- TREŚĆ, ZAŁĄCZNIKI

c)      zmiany uchwały określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok- TREŚĆ

d)      ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Duszniki na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.- TREŚĆ

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie.

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy                

                                                                                   /-/ Marek Liszkowski

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ NA SESJĘ W DNIU 21 STYCZNIA 2020 R.

O G Ł O S Z E N I E

XXII (22) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 21 stycznia (wtorek) 2020 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Duszniki.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i komisji stałych za rok 2019.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny, TREŚĆ

b)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny, TREŚĆ

c)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny, TREŚĆ

d)      nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny, TREŚĆ

e)      szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  
i mieszkaniach chronionych, TREŚĆ

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie.

 

                                       Przewodniczący Rady Gminy                

                                                Marek Liszkowski