Obwieszczenie -10 kpa - strony postępowania

Obwieszczenie -10 kpa - strony postępowania

Duszniki 22.08.2012

RRG.6220.3.2012

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

 

Zawiadamiam

strony postępowania

 

dokumentacja zgromadzona w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech kurników do odchowu drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 805 i 810 obręb Duszniki.  znajduje się w Urzędzie Gminy Duszniki - pokój nr 3 - i jest dostępna do wglądu w terminie 7 dni od daty opublikowania powyższego obwieszczenia, w godzinach otwarcia urzędu.

W wyżej podanym terminie strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, a także wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów. Ponadto informuję, iż po tym terminie na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.