Uchwały Rady Gminy Duszniki z 30 sierpnia 2022 r. LXV sesja (opublikowano w BIP 07.09.2022 r.)

a)      Uchwała Nr LXV/400/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 sierpnia 2022 r.  w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki.  (ze względu na rozmiar pliku uchwała dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki pok. nr 4 i pok. nr 11)

b)      Uchwała Nr LXV/401/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 sierpnia 2022 r.   w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Duszniki na lata 2022-2026.

c)      Uchwała Nr LXV/402/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 sierpnia 2022 r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Duszniki.

d)      Uchwała Nr LXV/403/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 sierpnia 2022 r.   w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Duszniki na rok szkolny 2022/2023.

e)      Uchwała Nr LXV/404/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 sierpnia 2022 r.  w sprawie rozpatrzenia wniosku zbiorowego do radnych Gminy Duszniki z 21 czerwca 2022 r.

f)       Uchwała Nr LXV/405/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 sierpnia 2022 r.   w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

g)      Uchwała Nr LXV/406/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 sierpnia 2022 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.