Eksploatacja odkrywkowa złoża kruszywa naturalnego Wysoczka SS na nieruchomości położonej w obrębie wsi Wysoczka, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 19 i 20 gmina Buk

Obwieszczenie - decyzja

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - zgromadzenie dokumentacji

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - nowy termin załatwienia sprawy II

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - nowy termin załatwienia sprawy

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie