Projekty uchwał 2015

Projekty uchwał na sesję w dniu 29 grudnia 2015r.

PROJEKTY UCHWAŁ XVII (17) sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 29 grudnia 2015 r.
 

 

1. Projekt uchwały 17 a
     w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
     na lata 2015-2024; CZYTAJ, załącznik , załącznik , załącznik

2. Projekt uchwały 17 b
    w sprawie:
   zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014r.
    w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015;-CZYTAJ , załącznik
3. Projekt uchwały 17 c
    w sprawie:
  ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
    roku budżetowego 2015;-CZYTAJ , załącznik
4. Projekt uchwały 17 d
    w sprawie:
  zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
    Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie remontu chodnika w ciągu
    drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz-Buk w miejscowości Grzebienisko;-CZYTAJ
5. Projekt uchwały 17e
     w sprawie:
  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
     na lata 2016-2024;-CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik
6. Projekt uchwały 17 f
    w sprawie:
  uchwały budżetowej na rok 2016:-CZYTAJ, załącznik , załącznik
7. Projekt uchwały 17 g
     w sprawie:
przyjęcia zmian w dokumencie
   „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Duszniki"-CZYTAJ
8. Projekt uchwały 17 h
    w sprawie:
  przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Duszniki
     na lata 2016-2024;-CZYTAJ , załącznik
9. Projekt uchwały 17 i
    w sprawie:
  przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych
    taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
    odprowadzania ścieków-CZYTAJ, załącznik
10. Projekt uchwały 17 j
     w sprawie:
  zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania oraz
      wysokości diet przysługujących radnym i sołtysom;-CZYTAJ

Projekty uchwał na sesję w dniu 24 listopada 2015r.

PROJEKTY UCHWAŁ XVI (16) sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 24 listopada 2015 r.

 

 

1. Projekt uchwały 16 a
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
na lata 2015-2024;- CZYTAJ, załącznik, załącznik, załącznik

2.Projekt uchwały 16 b
w sprawie
: zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015;-CZYTAJ , załącznik

3.Projekt uchwały 16 c
w sprawie
: zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Szamotulskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2734P
Pakosław-Duszniki na odcinku od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania
z ul. Kolejową w m. Duszniki;-CZYTAJ

4.Projekt uchwały 16 d
w sprawie:
zmiay uchwały Nr XV/98/15 w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok;-CZYTAJ, załącznik , załącznik ,załącznik

5.Projekt uchwały 16 e
w sprawie
: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego;-CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik

6.Projekt uchwały 16 f
w sprawie
:uchylenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej;-CZYTAJ

7.Projekt uchwały 16 g
w sprawie
  : bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej,
położonej na terenie wsi Wierzeja, gmina Duszniki
(działka ewidencyjna nr 18/3);-CZYTAJ

8.Projekt uchwały 16 h
w sprawie
:zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016-CZYTAJ

9.Projekt uchwały 16 i
w sprawie
: odwołania przewodniczącej Komisji Rewizyjnej;-CZYTAJ

10.Projekt uchwały 16 j
w sprawie
: rozpatrzenia skargi;-CZYTAJ

 

Projekty uchwał na sesje w dniu 27 października 2015r.

PROJEKTY UCHWAŁ XV (15) sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 27 października 2015 r. 

 

 

1. Projekt uchwały 15 a
   w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2015-2024:
  -CZYTAJ .załącznik 1 , załącznik 2 , załącznik 3

2. Projekt uchwały 15 b
   w sprawie:
zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014r.
   w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015;-CZYTAJ , załącznik

3. Projekt uchwały 15 c
    w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie
    przebudowy drogi powiatowej nr 2734P Pakosław-Duszniki na odcinku od
   ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kolejową w m. Duszniki;-CZYTAJ

4. Projekt uchwały 15 d
    w sprawie:okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na 2016 rok;-CZYTAJ

5. Projekt uchwały 15 e
   w sprawie:obniżenia ceny skupu zyta do celów wymiaru podatku rolnego;-CZYTAJ

6. Projekt uchwały 15 f
    w sprawie:ustalenie stawek podatku od środków transportowych;-CZYTAJ

7. Projekt uchwały 15 g
    w sprawie:ustalenia wysokości diet ryczałtowych dla sołtysów wsi Gminy Duszniki:-CZYTAJ

8. Projekt uchwały 15 h
    w sprawie:Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016;-CZYTAJ

9. Projekt uchwały 15 i
    w sprawie:
przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
    prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na rok 2016;-CZYTAJ

10. Projekt uchwały 15 j
    w sprawie:przekazania skargi Komisji Rewizyjnej:-CZYTAJ

11. Projekt uchwały 15 k
      w sprawie: rozpatrzenia skargi;-CZYTAJ

Projekty uchwał na sesję w dniu 22 września 2015r.

PROJEKTY UCHWAŁ XIV (14) sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 22 września2015 r.

 

 

1. Projekt uchwały 14 a
    w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2015-2024;-CZYTAJ ,
     załącznik 1 , załącznik 2 , załącznik 3

2. Projekt uchwały 14 b
   w sprawie:
zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwały
   budżetowej na rok 2015:-CZYTAJ , załącznik  

3. Projekt uchwały 14 c
    w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie remontu
    drogi powiatowej nr 1893P Wilkowo – Niepruszewo na odcinku Wilkowo - Grodziszczko:- CZYTAJ

4. Projekt uchwały 14 d
    w sprawie:
zmiany uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 sierpnia 2015r. w
     sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
     odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
     zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
     komunalnymi;- CZYTAJ

5. Projekt uchwały 14 e
    w sprawie:
zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego w Dusznikach z obowiązku
     wpłaty do  budżetu Gminy Duszniki nadwyżki środków obrotowych:-CZYTAJ
 

6. Projekt uchwały 14 f
    w sprawie:
przekazania skargi Komisji Rewizyjnej;-CZYTAJ

7. Projekt uchwały 14 g
    w sprawie:wyboru ławnika:-CZYTAJ

 

Projekty uchwał na sesję w dniu 25 sierpnia 2015r.

PROJEKTY UCHWAŁ XIII (13) sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 25 sierpnia 2015 r.
 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2015-2024
  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Przedszkolu Publicznemu w Dusznikach
  Projekt uchwały w sprawie częściowego przekazania Gminie Kaźmierz zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Duszniki do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach
  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki
  Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Duszniki
  Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Duszniki".
   Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Duszniki".
 

Projekty uchwał na sesję w dniu 28 lipca 2015r.

PROJEKTY UCHWAŁ XII (12) sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 28 lipca2015 r.

 

1. Projekt uchwały 12 a
    w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na
    lata 2015-2024;-CZYTAJ , załącznik nr 1, załącznik nr 2 , załącznik nr 3

2. Projekt uchwały 12 b
    w sprawie:
zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014r. w
    sprawie uchwały budżetowej na rok 2015;-CZYTAJ, załącznik

3. Projekt uchwały 12 c
    w sprawie: 
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich
    zbywania, nabywania i wykupu;-CZYTAJ

4. Projekt uchwały 12 d
    w sprawie: 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na
    dofinansowanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1870P
    Kaźmierz-Buk w miejscowości Grzebienisko;-CZYTAJ

5. Projekt uchwały 12 e
    w sprawie:
powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do
     Sądu Rejonowego  Szamotułach;-CZYTAJ

6. Projekt uchwały 12 f
    w sprawie:
zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji
     informacji o kandydatach na ławników;-CZYTAJ

7. Projekt uchwały 12 g
    w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Wilczyna;-CZYTAJ 

Projekty uchwał na sesję w dniu 23 czerwca 2015r.

PROJEKTY UCHWAŁ XI (11)
sesja  Rady Gminy Duszniki
dnia 23 czerwca 2015 r.
 

1. Projekt uchwały 11 a
    w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na
    lata 2015-2024:-CZYTAJ

2. Projekt uchwały 11 b
    w sprawie:zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z
    dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015:-CZYTAJ

3. Projekt uchwały 11 c
    w sprawie:zmainy Uchwały Nr XXV/140/08 z dnia 25 marca 2008 roku w
    sprawie: zasad  wydzierżawiania lub najmu nieruchomosci gruntowych
    stanowiących własność Gminy Duszniki;-CZYTAJ

4. Projekt uchwały 11 d   
    w sprawie:bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej,
    położonej na terenie miejscowości Młynkowo, Gmina Duszniki
    (działka ewidencyjna nr 198);-CZYTAJ

5. Projekt uchwały 11 e
    w sprawie:wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i
    Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015:-CZYTAJ

6. Projekt uchwały 11 f
    w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i
    rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w
    szkołach i przedszkolach gminy Duszniki oraz określenia tygodniowego
    obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach
    stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
    tygodniowym wymiarze godzin;-CZYTAJ


 

 

 

 

 

 

Projekty uchwał na sesję w dniu 26 maja 2015r.


 a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok
   b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2014 rok
   c) wyrażenia opinii dotyczącej nieodpłatnego przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o w Poznaniu elementów instalacji oświetlenia drogowego z dobudowanymi obwodami oświetleniowymi
   d) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/2) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
   e) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/3) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
   f) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/4) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
    g) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/5) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
   h) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/6) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
   i) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/7) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
   j) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/9) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
   k) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/10) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
   l) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/11) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
   m) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/12) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
   n) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/13) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
   o) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/14) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
   p) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/15) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
   q) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 418/16) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Projekty uchwał na sesję w dniu 18 maja 2015r.

PROJEKTY UCHWAŁ IX (9) sesja nadzwyczajna
Rady Gminy Duszniki
dnia 18 maja 2015 r.

1. Projekt uchwały 9 a

   w sprawie:   uchylenia uchwał Rady Gminy w Dusznikach w sprawie przystąpienia  do

  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Duszniki;-CZYTAJ  

2. Projekt uchwały 9 b

     w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

   przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego Duszniki;-CZYTAJ

   załącznik

3. Projekt uchwały 9 c

    w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

   przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Duszniki, Sędziny, Sarbia;-CZYTAJ

   załącznik

4. Projekt uchwały 9 d 

   w sprawie:  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania   

  przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Sędzinko, Sędziny;-CZYTAJ

  załącznik

5. Projekt uchwały 9e

    w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania     

   przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Sarbia, Sędziny,

   Wierzeja, Grzebienisko;-CZYTAJ   załącznik

6. Projekt uchwały 9 f

   w sprawie:  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

  przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Wilkowo, Sędzinko,

   Sędziny, Wierzeja;-CZYTAJ    załącznik

7. Projekt uchwały 9 g

     w sprawie:  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

    przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Wierzeja, Grzebienisko,

    Brzoza, Wilkowo;-CZYTAJ ,    załącznik

8. Projekt uchwały 9 h

    w sprawie:  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

    przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Wilkowo, Brzoza;-CZYTAJ

    załącznik

 

Projekty uchwał na sesję w dniu 28 kwietnia 2015r.

PROJEKTY UCHWAŁ VIII (8) sesja  Rady Gminy Duszniki
dnia 28 kwietnia 2015 r.

1. Projekt uchwały 8 a
   w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na
   lata 2015-2021;- CZYTAJ , załącznik nr1 , załącznik nr 2 , załącznik nr 3

2. Projekt uchwały 8 b
   w sprawie:
zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014r. w
   sprawie uchwały budżetowej na rok 2015;-CZYTAJ , załącznik

3. Projekt uchwały 8 c
   w sprawie:
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,
   nabywania i wykupu;- CZYTAJ

4. Projekt uchwały 8 d
   w sprawie:
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   oraz stawki opłaty;- CZYTAJ

5. Projekt uchwały 8 e
   w sprawie:zasady korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Duszniki: -CZYTAJ

Projekty uchwał na sesję w dniu 9 kwietnia 2015r,

PROJEKTY UCHWAŁ VII (7) sesja nadzwyczajna Rady Gminy Duszniki
dnia 9 kwietnia 2015 r.

1. Projekt uchwały 7 a
    w sprawie: rozpatrzenia skargi.-CZYTAJ

Projekty uchwał na sesję w dniu 24 marca2015r.

PROJEKTY UCHWAŁ VI (6) sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 24 marca 2015 r.
 
1. Projekt uchwały 6 a
    w sprawie:
zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Duszniki na
    lata 2015-2021;- CZYTAJ , załącznik nr 1 , załącznik nr 2
2. Projekt uchwały 6 b
    w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014r. w
     sprawie uchwały budżetowej na rok 2015;- CZYTAJ , załącznik
3. Projekt uchwały 6 c
    w sprawie:    „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
     zwierząt na terenie Gminy Duszniki  w 2015 roku”;- CZYTAJ

Projekty uchwał na sesję w dniu 24 lutego 2015r.

PROJEKTY UCHWAŁ V (5) sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 24 lutego 2015 r.
1. Projekt uchwały 5 a
    w sprawie:
zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Duszniki na
    lata 2015-2021;-CZYTAJ, załączmik nr 1, załącznik nr 2 , załącznik nr 3

2. Projekt uchwały 5 b
    w sprawie:
zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014r.
    w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015;-CZYTAJ , załącznik

3. Projekt uchwały 5c
    w sprawie:
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
    do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
    publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
    przez Gminę Duszniki;-CZYTAJ

4. Projekt uchwały 5 d
    w sprawie:
zasad korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Duszniki;-CZYTAJ
 
5. Projekt uchwały 5 e
    w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia;-CZYTAJ
 
6. Projekt uchwały 5 f
    w sprawie:
uchylenia uchwały Nr L/339/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 czerwca 2014 r. w
    sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie miejscowości Wierzeja,
    gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 128);-CZYTAJ
 
7. Projekt uchwały 5 g
    w sprawie:
wystąpienia Gminy Duszniki ze Stowarzyszenia Europejskie
    Centrum Ochrony Środowiska - Stowarzyszenie Inicjatyw Ekologicznych;-CZYTAJProjekty uchwał na sesję w dniu 27 stycznia 2015r.

PROJEKTY UCHWAŁ IV (4) sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 27 stycznia 2015 r.


1. Projekt uchwały IV a
   w sprawie:
zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2015-2021;- CZYTAJ,
   załącznik nr 1 . załącznik nr 2

2. Projekt uchwały IVb
   w sprawie:
zmiany Uchwały Nr III/9/14 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwały
    budżetowej na rok 2015;- CZYTAJ , załącznik 

3. Projekt uchwały IV c
   w sprawie:
zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2015;- CZYTAJ

4. Projekt uchwały IV d
   w sprawie:
zatwierdzenia planu pracy komisji stałych na rok 2015;-CZYTAJ

5. Projekt uchwały IV e
   w sprawie:nadania nazwy ulicy;- CZYTAJ

6. Projekt uchwały IV f
   w sprawie:
zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Buk, a
   Gminą Duszniki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę nieruchomości
   zlokalizowanych w miejscowości  Wielka Wieś, gmina Buk;- CZYTAJ

7. Projekt uchwały IV g
   w sprawie:
przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Duszniki na lata 2015-2018";
    - CZYTAJ