Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r.

a)      Uchwała Nr XVII/116/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Duszniki radnego Tomasza Ćwiana; TREŚĆ

b)      Uchwała Nr XVII/117/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019-2026; TREŚĆ

c)      Uchwała Nr XVII/118/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019; TREŚĆ, załącznik

d)      Uchwała Nr XVII/119/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok; TREŚĆ

e)      Uchwała Nr XVII/120/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego; TREŚĆ

f)       Uchwała Nr XVII/121/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych; TREŚĆ

g)      Uchwała Nr XVII/122/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Duszniki nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok; TREŚĆ

h)      Uchwała Nr XVII/123/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rok 2020; TREŚĆ

i)        Uchwała Nr XVII/124/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na rok 2020; TREŚĆ

j)        Uchwała Nr XVII/125/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skarg 7 października 2019 r.; TREŚĆ

k)      Uchwała Nr XVII/126/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Zakrzewka; TREŚĆ

l)        Uchwała Nr XVII/127/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Duszniki; TREŚĆ

m)   Uchwała Nr XVII/128/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy Duszniki; TREŚĆ

n)      Uchwała Nr XVII/129/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2019 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę nr VII/38/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 294 w Sędzinku. TREŚĆ