Obwieszczenie - przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie - przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko

Duszniki 26.03.2012
 
RRG.6220.2.2011

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Duszniki zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia o wydanym postanowieniu nr RRG.6220.2.2012, stwierdzającym potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego - stawu hodowlanego na działkach 224 i 225/4 przy ul. Niewierskiej w Dusznikach

Powyższe postanowienie zostało wydane po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr ON-NS-72/2-11/12, z dnia 15. 03. 2012, w której stwierdził, że dla planowanej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WOO-I.4240.89.2012.AR1 z dnia 6. 03. 2012 , w którym wyraził opinię, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 
Jednocześnie informuję, iż do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 63 ust. 5 w/w ustawy, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia zostało zawieszone.

W przedmiotowej sprawie prowadzone jest postępowania zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Duszniki


W związku z powyższym, zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą w/w sprawy w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30