Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 980 kW składającej się z zespołów modułów podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) i produkującą energię dostarczaną do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. - Sędzinko dz. nr 327/3

Obwieszczenie - decyzja

Duszniki 3.10.2014

RRG.6220.11.2014

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) informuję że w dniu 3.10.2014 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca

przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 980 kW, zlokalizowanej na działce nr 327/3, obręb Sędzinko, składającej się z zespołów modułów podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) i produkującą energię dostarczaną do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.
W związku z powyższym osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 - 14:30.

Zawiadomienie - wszczęcie postępowania

Duszniki 5.08.2014

RRG.6220.11.2014

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) Wójt Gminy Duszniki

ZAWIADAMIA

że na wniosek z dnia 11. 07. 2014r. uzupełniony pismami z dnia 27.07.2014 i 31.07.2014 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 980 kW składającej się z zespołów modułów podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) i produkującą energię dostarczaną do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.

Planowane przedsięwzięcie zostało wskazane w §3 ust. 1 pkt. 52 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30

Jednocześnie informuję, że  na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)  wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.