KOKKFiZ

SPRAWOZDANIE ZA 2005 ROK

 
Praca Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia w roku 2005
 
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 6 posiedzeń tematycznych związanych
z realizacją własnego planu pracy, a trzykrotnie zbierała się na posiedzeniach wspólnych:
z pozostałymi komisjami stałymi Rady, z Komisją Rolnictwa i Budżetu oraz Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.
Zależnie od tematu- w pracach Komisji udział brali najczęściej wójt Gminy Duszniki, Adam Woropaj, przewodniczący Rady- Gracjan Skórnicki oraz skarbnik gminy- Janina Matjasz. Gościliśmy także Marię Woźniak- zastępcę wójta, Bogdana Budę- dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Barbarę Dybionę- prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, Marię Zaglaniczną- kierownik Gminnego Zespołu Oświatowego, Kamillę Grabarek- kierownik Biblioteki Publicznej oraz kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego, Tomasza Śpiączkę.
Komisja zajmowała się następującymi ważniejszymi zagadnieniami:
a)    w zakresie oświaty:
-    regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom; formy stypendialne za wyniki w nauce i w sporcie,
-    współpracą Związku Nauczycielstwa Polskiego z organem prowadzącym,
-    stanem i potrzebami szkół dusznickich (posiedzenie wyjazdowe),
-    protestem Rady Rodziców w Sędzinku w sprawie przewidywanej zmiany stopnia organizacyjnego tamtejszej szkoły,
-    funkcjonowaniem Biblioteki Publicznej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem jej roli w upowszechnianiu książki.
Przewodniczący komisji uczestniczył w naradzie dyrektorów placówek oświatowych poświęconej organizacji roku szkolnego 2005/2006. Był także przedstawicielem organu prowadzącego w komisjach konkursowych na dyrektorów szkół.
 
b)    w zakresie kultury:
-    organizacją Gminnego Centrum Kultury,
-    planami pracy i działania Centrum,
-    decentralizacją niektórych imprez o zasięgu lokalnym,
-    działaniem i sytuacją świetlic wiejskich,
-    kulturowymi formami pracy biblioteki.
 
c)    w zakresie sportu - podziałem środków budżetowych wspomagających działanie
klubów.   
 
Komisja formułowała wnioski dotyczące zakresu jej działania, na przykład dożywiania
w szkołach i przedszkolach, czy też działania Rady, np. przepływu informacji.
Posiedzenia odbywane wspólnie z innymi komisjami stałymi poświęcone były głównie ważnym sprawom budżetowym i omówieniom projektów uchwał bardzo istotnych dla realizacji przedsięwzięć ujętych w strategii rozwoju gminy.
Ważnym zadaniem Komisji było także przygotowanie planu pracy na ostatnie miesiące kadencji 2002- 2006. Zawiera on również elementy podsumowujące to czterolecie.
 
Duszniki, dnia 25 stycznia 2006r.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Romuald Sobkowiak

PROTOKÓŁ NR 30/05

PROTOKÓŁ NR 30/2005
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Rady Gminy Duszniki
 
w dniu 17 października 2005 r
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: prezes Zarządu Oddziału ZNP w Dusznikach Barbara Dybiona, kierownik GZO Maria Zaglaniczna, wójt Adam Woropaj i przewodniczący rady Gracjan Skórnicki.
Nieobecny radny Mariusz Durczak.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
 1. Przewodniczący Komisji przypomniał treść pisma (protestu) Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Sędzinku w sprawie reorganizacji szkoły.
 
 1. Kierownik GZO przedstawiła sytuację demograficzną w tym obwodzie szkolnym.
Była ona w zasadzie podstawą do zajęcia stanowiska przez Komisję, ale w wyniku wyjaśnień Wójta Komisja stwierdziła, że wypowiadanie się w tej sprawie jest przedwczesne: należy poczekać na obowiązujące tu procedury.
 
 1. Rozpatrzono wniosek księdza Sergiusza Borszczowa - proboszcza parafii dusznickiej - o przystosowanie placu położonego obok kościoła na cele parkingowe. Wniosek, podpisany także przez Radę Parafialną mówi o "partycypacji" gminy w kosztach.
Wójt wyjaśnił, że nie można przeznaczać środków budżetowych na coś, co nie leży na naszym gruncie. Proponowane miejsce parkingowe leży w pasie drogi wojewódzkiej.
 
 1. Omówiono szereg spraw bieżących, w tym również niektóre oświatowe ( poruszyła je prezes Zarządu Oddziału ZNP Barbara Dybiona) z akcentem na dożywianie dzieci.
  
Protokół sporządził.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Romuald Sobkowiak

PROTOKÓŁ NR 29/05

PROTOKÓŁ NR 29/2005
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Rady Gminy Duszniki
 
w dniu 19 września 2005 r.
 
Komisja w pełnym składzie (lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu) była w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Dusznikach, zlustrowała pobieżnie plac zabaw Przedszkola Samorządowego w Dusznikach, po czym dokonała podsumowania spostrzeżeń.
W tej części posiedzenia,  w Urzędzie Gminy,  udział wziął Wójt Gminy Adam Woropaj.
 
 W n i o s k i:
-    są rodziny potrzebujące pomocy w dowiezieniu dzieci niepełnosprawnych do szkół,
-    bardzo ważnym problemem jest dożywianie; są przypadki, że uczniowie są głodni,
-    formy nie tak znów powszechnego dożywiania w postaci pieczywa - są niewystarczające,
-    pomoc GOPS "na chleb" nie zawsze osiąga cel,
-    produkty mleczne - nie są akceptowane powszechnie przez rodziców,
-    problemy z dowożeniem na początku roku szkolnego, byłyby rozwiązane posiadaniem do dyspozycji trzeciego autobusu; z dowożeniem wiąże się czas bardzo rychłego, codziennego startu uczniów do szkoły i zbyt długiego w niej pobytu; związek z tym mają także próby rozwiązania kwestii przez dyrekcję w formie skracania przerw międzylekcyjnych, co sprzeczne jest z higieną szkolną i odbywa się kosztem dzieci,
-    w Dusznikach konieczna jest szkolna sala gimnastyczna,
-    spora ilość wniosków o stypendia świadczy o ubożeniu środowisk wiejskich,
-    w szkołach upowszechnia się zjawisko posiadania telefonów komórkowych - jest opinia o zakazie noszenia ich na lekcje,
-    podkreślano rolę sportu szkolnego - w aspekcie rozwoju fizycznego, ale też szeroko wychowawczym; zarówno do tych zajęć, jak i innych pozalekcyjnych, sprzyjających rozwojowi dzieci, utrudniony dostęp mają uczniowie dowożeni; nie ma tu więc równych warunków edukacyjnych.
 
Z kwestii pozadydaktycznych i wychowawczych, odnotowano potrzebę naprawy dachu na gimnazjum oraz wymiany okien w części szkoły podstawowej. Poruszono też kwestię większej swobody dyrektora w dysponowaniu środkami budżetu szkoły - oczywiście w obrębie przyznanych wielkości.
Plac zabaw dla dzieci przedszkola w Dusznikach, bardzo niewielki, wymaga pilnego wyrównania nawierzchni. Konieczne jest także przeniesienie niebezpiecznych świerków, których ostre igły zagrażają oczom bawiących się między nimi dzieci.
Pozytywem jest likwidacja starego szamba i naprawa chodnika.
 
Protokół sporządził.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Romuald Sobkowiak

PROTOKÓŁ NR 28/05

PROTOKÓŁ NR 28/2005
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Rady Gminy Duszniki
 
w dniu 15 lipca 2005 r.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie, powitanie.
 2. Przyjęcie protokółów z poprzednich posiedzeń komisji.
 3. Zajęcie stanowiska w sprawie dofinansowania LKS "Sokół"
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie..
 
Ad. 1. Posiedzenie komisji otworzył i powitał zebranych przewodniczący Romuald Sobkowiak.
W posiedzeniu wziął udział wójt Adam Woropaj. Nieobecny usprawiedliwiony Mariusz Durczak.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Ad. 2. Przyjęto protokoły z ostatnich posiedzeń komisji.
 
Ad. 3. Posiedzenie zostało zwołane w związku z pismem LKS "Sokół", które jest zał. nr 2 do protokółu. Zwrócono uwagę na nieformalne zaadresowanie pisma, co nie powinno się zdarzyć organizacjom w gminie działającym.
Sytuację budżetową nakreślił Wójt. Nie ma możliwości wygospodarowania dodatkowych środków - poza już na sport przyznanymi (65 tys. na kluby). Gmina jest w zasadzie największym sponsorem. W innych jednostkach samorządu terytorialnego - tak nie bywa.
"Sokół" musi wliczyć w świadczenia gminy na jego rzecz wysokie koszty utrzymania boiska i
OSiR, z których korzysta.
Radny Ryszard Krawczyk zwrócił uwagę na fakt, że drużyny Podrzewia i Sękowa także awansowały, co również zwiększa ich wydatki.
 
Ad. 4. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący komisji uzgodnił z jej członkami realizację planu pracy. Sierpniowy temat- ocena pracy klubów sportowych - uznano za omówiony.
 
Objazdowe posiedzenie do szkół postanowiono - zgadzając się z propozycją Wójta - wyznaczyć na początek września.
 
Wyznaczenie posiedzenia na okres planowanej przerwy urlopowej usprawiedliwia nieobecność radnego Mariusza Durczaka.
 
Ad. 5. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
 
 
Protokół sporządził.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
/-/ Romuald Sobkowiak

PROTOKÓŁ NR 27/05

PROTOKÓŁ NR 27/2005
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Rady Gminy Duszniki
 
wspólnie z komisją Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w dniu 13 czerwca 2005 r.
Porządek obrad:
1.    Otwarcie, powitanie.
2.    Zajęcie stanowiska w sprawie ograniczenia tonażu na drogach powiatowych.
3.    Wolne głosy i wnioski.
4.    Zakończenie..
 
Ad. 1. Wspólne posiedzenie komisji otworzył i powitał zebranych wójt Adam Woropaj.
W posiedzeniu wzięła udział Janina Matjasz - skarbnik Gminy i przewodniczący rady Gracjan Skórnicki.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
Ad. 2. Komisje spotkały się m.in. w celu wyrażenia opinii na temat wniosku Starostwa Powiatowego w Szamotułach w sprawie ograniczenia tonażu dla pojazdów ciężarowych na drodze powiatowej Chełmno-Duszniki i pisma Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie  wprowadzenia zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t na drodze powiatowej.1892 na odcinku Ceradz Dolny-Brzoza.
Ad. 3. Wolne głosy i wnioski.
Skarbnik Janina Matjasz omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XXXIX-146/04 z dnia 29.12.04 Rady Gminy Duszniki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Duszniki.
Radni zaakceptowali proponowane zmiany.
Postanowiono, że czerwcowe posiedzenie komisji dotyczące oceny sportu - odbędzie się po rozliczeniu finansowym przez kluby pierwszego półrocza.
Wnioski
Radni są przeciwni wprowadzaniu ograniczeń tonażu na drogach powiatowych. Uważają, że należy umocnić pobocza i przystosować drogi do zwiększonego ruchu i tonażu.
Ad. 4. Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie zakończono.
Protokół sporządził.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
/-/ Romuald Sobkowiak

PROTOKÓŁ NR 26/05

PROTOKÓŁ NR 26/2005
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Rady Gminy Duszniki
 
w dniu 23 maja 2005 r.
 
 
 
Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie, powitanie.
 2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na IV etap budowy kanalizacji sanitarnej w Grzebienisku.
 4. Omówienie bieżących spraw.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie
 
Ad. 1. Posiedzenie komisji otworzył i powitał zebranych przewodniczący Romuald Sobkowiak.
W posiedzeniu uczestniczyli skarbnik Janina Matjasz i przewodniczący rady Gracjan Skórnicki.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Ad. 2. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
 
Ad. 3. Skarbnik Janina Matjasz omówiła projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na IV etap budowy kanalizacji sanitarnej w Grzebienisku..
 
Ad. 4. Omówiono bieżące sprawy.
 
Ad. 5. Wnioski wysunięte na dzisiejszym posiedzeniu komisji są zał. nr 2 do protokółu.
 
Ad. 6. Po wyczerpaniu porządku obrad, zakończono posiedzenie
 
Protokół sporządził
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Romuald Sobkowiak

PROTOKÓŁ NR 25/05

PROTOKÓŁ NR 25/2005
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Rady Gminy Duszniki
 
wspólnie z komisjami Rolnictwa i Budżetu oraz Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
 
w dniu 11 kwietnia 2005 r.
 
 
Wspólne posiedzenie trzech komisji  otworzył i powitał zebranych wójt Adam Woropaj.
W posiedzeniu wzięła udział Janina Matjasz - skarbnik Gminy..
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
Informacje uzupełniające i objaśniające wykonanie budżetu gminy za 2004 rok przekazała Skarbnik.
Pytania zadawano w miarę składania informacji. Jedno z nich dotyczyło celowości zrezygnowania przez Radę z górnej stawki podatkowej. Słuszność takiego zabiegu - wynika z praktyki, z budżetowych doświadczeń. W sumie to jednak z korzyścią, zarówno dla podatników, jak i dla gminy.
Przedmiotem dyskusji było też zadłużenie gminy. Stwierdzono, że jest ono bezpieczne (przy ponad 20%)
Na pytania dot. wykonania budżetu np. w oświacie - odpowiedzi padały też konkretne i wyczerpujące, zadawalające członków Komisji.
Skarbnik omówiła także wszystkie pozostałe kwestie związane z budżetem 2004r.
Odpowiedzi merytorycznych, także co do zamierzeń, udzielał również Wójt.
Członkowie Komisji jednomyślnie pozytywnie opiniują wykonanie budżetu za 2004 rok, akcentując jednocześnie fakt stałego, bardzo wysokiego udziału inwestycji w gospodarowaniu gminą. To podstawowy warunek rozwoju.
 
 
 
Protokół sporządził.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
/-/ Romuald Sobkowiak

PROTOKÓŁ NR 24/05

PROTOKÓŁ NR 24/2005
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Rady Gminy Duszniki
 
w dniu 21 marca 2005 r.
 
 
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji (nieobecny Mariusz Durczak), wójt Adam Woropaj, przewodniczący rady Gracjan Skórnicki,  dyrektor GCK Bogdan Buda, prezes ZO ZNP Barbara Dybiona i kierownik GZO Maria Zaglaniczna.
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
Przewodniczący Romuald Sobkowiak otworzył posiedzenie, powitał gości i członków Komisji oraz przedstawił tematyka posiedzenia.
 
 1. Sprawy oświatowe. Informacja prezes Zarządu ZNP w Dusznikach Barbary Dybuony.
Omówienie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Zagadnienia współpracy Związku z organem prowadzącym.
 
 1. Informacja dyrektora Bogdana Budy o organizacji Gminnego Centrum Kultury.
Program -plany-zamierzenia Centrum.
Dyskusja
 
Ad. 1. Prezes Dybiona przedstawiła przebieg spotkania z wiceprezesem Zarządu Okręgu. Odpowiadała na szereg pytań dotyczących form i zakresu współpracy ZNP z organem prowadzącym. Sporo miejsca poświęcono zasadom udzielania uczniom pomocy socjalnej, która to forma zastąpiła (dość nieoczekiwanie) uczniowskie stypendia za wyniki w nauce i w sporcie.
 
Ad. 2. Dyrektor Bogdan Buda przedstawił najogólniej zamierzenia. W dyskusji zatrzymano się dłużej przy zagadnieniach:
-    odpłatności za wynajmowanie pomieszczeń na imprezy rodzinne i ogólne,
-    pracy sekcji (i zwiększenie ich liczby),
-    godzin funkcjonowania GCK,
-    obsady pracowniczej instytucji,
-    zdecentralizowania imprez (poza stałymi, wojewódzkimi)
 
Omawiano poglądy na różne tematy dot. kultury gminy, nie omijając działalności świetlic wiejskich.
 
 
Przewodniczył i protokół sporządził.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
/-/ Romuald Sobkowiak

PROTOKÓŁ NR 23/05

PROTOKÓŁ NR 23/2005
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
Rady Gminy Duszniki
w dniu 24 stycznia 2005 r.
 
 
W posiedzeniu uczestniczyli oprócz wszystkich członków komisji, wójt Adam Woropaj, przewodniczący rady Gracjan Skórnicki, prezesi i członkowie klubów - Bolesław Araszkiewicz, Zygmunt Nowak, Cezary Stachowiak, Grzegorz Szade i Tomasz Wachnik.
 
Lista obecności jest zał. nr 1 do protokółu.
 
       Porządek posiedzenia:
 
 1. Kluby sportowe. Podział środków budżetowych zaplanowanych na rok 2005. Omówienie zasad wykorzystania.
Ankieta informacyjna do materiałów na sesję w dniu 26 stycznia.
   
 1. Realizacja planu w roku 2004. Uwagi i wnioski.
 2. Analiza projektów uchwał przygotowanych przez Gminny Zespół Oświatowy: w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania dodatków, dodatku mieszkaniowego i trybu przyznawania nagród.
 3. Rozpatrzenie ewentualności zmiany nazwy Komisji ( bez zakresu "zdrowia").
      5.   Wolne głosy i wnioski.
 
do p.1. Wójt Gminy Duszniki, Adam Woropaj, przedstawił nowe zasady finansowania klubów sportowych. Wykluczają one dotychczasowy sposób dzielenia środków budżetowych, a wprowadzają obowiązek wyboru oferenta na prowadzenie działalności klubów w drodze przetargu. Ustalono, że kluby- posiadające osobowość prawną- złożą wnioski o dotacje. Przedstawiciele klubów wyrazili zgodę na ich finansowanie z budżetu w roku 2005 w wysokości ubiegłorocznej. Jednocześnie dla pełniejszego zorientowania w wydatkowaniu przewidzianych budżetem 25 tysięcy złotych, określili potrzeby. Są nimi:
a)    utrzymanie infrastruktury gminnego sportu; koszenie murawy boisk dokonywane jest około 15 razy w roku,
b)     przejazdy w ramach kalendarza rozgrywek piłkarskich,
c)    zakup sprzętu sportowego,
d)    utrzymanie sprzętu (w tym pranie strojów),
e)    opłaty sędziowskie i związkowe,
f)    napoje,
g)    koszty medyczne (apteczka)
 
O ostatecznym sposobie rozwiązania problemu finansowania- zgodnie z nowymi przepisami- wójt poinformuje komisję i kluby w najbliższym czasie.
 Przedstawiciele klubów wypełnili ankietę informującą o aktualnym stanie organizacyjnym.
 
do p. 2. Komisja upoważniła swojego przewodniczącego do sporządzenia sprawozdania z realizacji planu pracy w roku ubiegłym. Sprawozdanie będzie złożone na sesji Rady Gminy w dniu 26 stycznia.
 
do p. 3. Członkowie komisji nie zgłosili większych zastrzeżeń do projektów uchwał przygotowanych przez Gminny Zespół Oświatowy. Wątpliwości budzi jednak sformułowanie regulaminu przyznawania nagród nauczycielom. W kryterium pracy dydaktyczno-wychowawczej postawiono warunek: "osiąga dobre wyniki w nauczaniu". Zdaniem komisji "dobre wyniki" są w ogóle warunkiem zatrudniania nauczyciela; nagradzane powinny być efekty bardzo dobre, lub- najlepiej- wyróżniające. Stwierdzono także, że dobrze by było przeprowadzać konsultację na etapie przygotowywania dokumentów. Na przykład- w rozmowach ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego powinien był uczestniczyć przedstawiciel Komisji Oświaty.
 
do p. 4. Komisja nie zaakceptowała propozycji przewodniczącego, by wystąpić do Rady o zmianę nazwy komisji- z pominięciem członu " i Zdrowia". Jakkolwiek rzeczywiście ten zakres nie ma w naszym przypadku umocowania prawnego, radni stwierdzili- zgadzając się z opinią uczestniczącego w tej części posiedzenia Przewodniczącego Rady Gminy, Gracjana Skórnickiego- że dokonywanie tego typu zmiany po półmetku kadencji nie jest najbardziej uzasadnione.
 
do p .5. Szeroka dyskusja dotyczyła wielu zagadnień związanych z oświatą i kulturą. W odniesieniu do szkół mówiono głównie o bardzo niekorzystnym zjawisku zniesienia form dożywiania. Generalnie- wrócono do kwestii sprawnego i dokonywanego w czasie przepływu informacji w obrębie Rady i Samorządu Terytorialnego.
                                                                         
 
 
Przewodniczył i protokół sporządził.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
/-/ Romuald Sobkowiak