Obwieszczenie - raport

Obwieszczenie - raport

Duszniki 28.05.2009r.

RRG.7615-01/09 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informują że w dniu 27.05.2009 do Urzędu Gminy Duszniki został dostarczony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia - budowy etapu Va Farmy Elektrowni Wiatrowych Duszniki zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 154/2 w m. Wierzeja, 314, 337 i 347 w m. Brzoza


W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą w/w sprawy oraz mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty opublikowania obwieszczenia w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 9.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30 – 14:30. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.

Jednocześnie informuję, że  na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach o wydanie opinii oraz Starosty Szamotulskiego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.