Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,992 MW, linii SN wraz z kablami sterującymi i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, na działce nr 91 obręb Sarbia.

Obwieszczenie decyzja

Duszniki 17.12.2013

RRG.6220.9.2013

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję że w dniu 17.12.2013 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca

budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,992 MW, linii SN wraz z kablami sterującymi i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych

W związku z powyższym osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz niezbędną dokumentacją sprawy, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 - 14:30.

Obwieszczenie 21 dniowy termin składania uwag i wniosków

Duszniki 7.11.2013

RRG.6220.9.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków do przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,992 MW, linii SN wraz z kablami sterującymi i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, na działce nr 91 obręb Sarbia.

Osoby zainteresowane postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą w/w postępowania oraz mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni to jest od 11.11.2013 do 3.12.2013 w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8:00 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@duszniki.eu.

Uwagi złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.

Organami biorącymi udział w ocenie jest:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach

Obwieszczenie

Duszniki 21.08.2013

RRG.6220.9.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję że w dniu 20.08.2013 do Urzędu Gminy Duszniki został dostarczony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,992 MW, linii SN wraz z kablami sterującymi i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, na działce nr 91 obręb Sarbia.

 W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Duszniki.

Organami biorącymi udział w ocenie jest:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach

Jednocześnie informuję, że  na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach o wydanie opinii oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

Duszniki 30.04.2013

RRG.6220.9.2013

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki

ZAWIADAMIA

że w dniu 17.04.2013r. na wniosek EEPRO PL Sp. z o.o., Pl. Magistracki 3, 58 - 300 Wałbrzych zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,992 MW, linii SN wraz z kablami sterującymi i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, na działce nr 91 obręb Sarbia.

Planowane przedsięwzięcie zostało wskazane w § 3 ust 1 pkt. 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30

Jednocześnie informuję, że  na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.