Obwieszczenie - decyzja

Obwieszczenie - decyzja

Duszniki 24.06.2011

RRG.7615-08/10

 

 

 

OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn zm.) informuję że w dniu 22.06.2011 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego KUNOWO CM II w obrębie działek o nr 46, 52 i 53/3 obręb Kunowo

 

W związku z powyższym osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opiniami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30.