Obwieszczenie - zawiadomienie strony postępowania

Obwieszczenie - zawiadomienie strony postępowania

Duszniki 27.07.2012

RRG.6220.9.2012

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)  Wójt Gminy Duszniki

 

ZAWIADAMIA

strony postępowania że:

 

1.     w dniu 27.07.2012r. zostało wydane postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przebudowy ulicy Powstańców Wlkp. w Dusznikach.

  1. dokumentacja zgromadzona w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, w tym postanowienie z dnia 27.07.2012 znajduje się w Urzędzie Gminy Duszniki - pokój nr 3 - i jest dostępna do wglądu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia powyższego zawiadomienia, w godzinach otwarcia urzędu. W wyżej podanym terminie strony mogą wystosować zażalenie na przedmiotowe postanowienie, zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, a także wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów. Ponadto informuję, iż po tym terminie na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.