Dostawa sprzętu przeciwpożarowego w celu doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Duszniki

  Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Formularz ofertowy
   Specyfikacja sprzętu przeciwpożarowego
   Projekt umowy