Projekty uchwał 2017

Projekty uchwał na sesję w dniu 28 grudnia 2017 r.

Projekty uchwał w sprawie:

a)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024 - TEKST

b)    zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 - TEKST, załączniki

c)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026 - zob. zarządzenie nr 99/17 z 15 listopada 2017 r.

d)   uchwały budżetowej na rok 2018 - TEKST, załączniki, objaśnienia

e)    zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Komunalnego Zakładu Budżetowego  w Dusznikach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Duszniki nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok - TEKST

f)    zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2018 - TEKST, załączniki

g)   zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2018 - TEKST, załącznik

h)   rozpatrzenia skargi - TEKST, uzasadnienie

i)     w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, położonej na terenie miejscowości Duszniki (działka ewidencyjna nr 712/3) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - TEKST, uzasadnienie

 

Projekty uchwał na sesję w dniu 27 listopada 2017 r.

Projekty uchwał w sprawie:

a)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024 - TREŚĆ

b)    zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017- TREŚĆ

c)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego - TREŚĆ

d)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sędzinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sędzinku- TREŚĆ

e)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Grzebienisku w skład którego wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Grzebienisku - TREŚĆ

f)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dusznikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Dusznikach - TREŚĆ

g)   zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/229/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania - TREŚĆ

h)   przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sękowie, gmina Duszniki dla części działki o nr ewid. 412/6 - TREŚĆ, załącznik

i) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dusznikach, gmina Duszniki dla działek o nr ewid. 883/16 i 883/17 - TREŚĆ, załącznik

j) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dusznikach, gmina Duszniki dla działek o nr ewid. 583/5, 583/7, 583/9 i 583/10 - TREŚĆ, załącznik

k)   zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 - TREŚĆ

 

Projekty uchwał na sesję w dniu 24 października 2017 r.

Projekty uchwał:

a)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024 - CZYTAJ

b)    zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017- CZYTAJ

c)    emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu- CZYTAJ

d)   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok- PROJEKT 1, PROJEKT 2  Z DNIA 19.10.2017

e)    ustalenia stawek podatku od środków transportowych- PROJEKT 1, PROJEKT 2 Z DNIA 19.10.2017

f)    obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego- PROJEKT 1, PROJEKT 2 Z DNIA 19.10.2017

g)      Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018- CZYTAJ, ZAŁĄCZNIK NR 1, ZAŁĄCZNIK NR 2

h)   przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na rok 2018- CZYTAJ, autopoprawka z dnia 19.10.2017

i)        określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Duszniki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Duszniki oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków-CZYTAJ

j)        nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki- CZYTAJ

k)      aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Duszniki"- CZYTAJ, ZAŁĄCZNIK

l)        wyrażania zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym- CZYTAJ

     

Projekty uchwał na sesję w dniu 26 września 2017 r.

Projekty uchwał w sprawie:

a)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024 - CZYTAJ

b)    zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017- CZYTAJ, ZAŁĄCZNIKI

c)    zmiany uchwały nr XLI/283/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za trudne warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysługę lat - CZYTAJ

d)   wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 - CZYTAJ

e)    zmieniająca uchwałę nr XIII/84/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - CZYTAJ

f)    zmiany uchwały  nr XXVIII/190/16 z dnia 30.09.2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dusznik i- CZYTAJ

g)   nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebienisko - CZYTAJ

h)   nadania nawy ulicy w miejscowości Podrzewie - CZYTAJ

i) zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Grzebienisko - CZYTAJ

j) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2738P Nowy Tomyśl ? Duszniki na odcinku ok. 900mb., od granicy powiatu w kierunku m. Duszniki - CZYTAJ

Projekty uchwał na sesję w dniu 25 lipca 2017 r.

Projekty uchwał w sprawie:

a)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024 - CZYTAJ

b)    zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017- CZYTAJ, ZAŁĄCZNIKI

c)    wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Duszniki nieruchomości położonej w miejscowości Podrzewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 314/2 i 314/4- CZYTAJ, UZASADNIENIE

d)   przyznania najemcom garaży pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości zabudowanych garażami murowanymi, stanowiącymi własność Gminy Duszniki- CZYTAJ, UZASADNIENIE

e)    zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Duszniki i nadania jej statutu.- CZYTAJ, UZASADNIENIE

Projekty uchwał na XXXIX sesję w dniu 27 czerwca 2017 r.

Projekty uchwał w sprawie:

a)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024 - CZYTAJ

b)    zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 - CZYTAJ, ZAŁĄCZNIKI

c)    zaciągnięcia pożyczki na przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Duszniki" - CZYTAJ

d)   określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i  zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży" - CZYTAJ

e)    wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Duszniki na lata 2017-2021 - CZYTAJ

f)     rozpatrzenia skargiz dnia 18 maja 2017 r. - CZYTAJ

Projekty uchwał na XXXVIII sesję w dniu 30 maja 2017 r.

Projekty uchwał w sprawie:

a)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024 - CZYTAJ

b)    zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017- CZYTAJ, ZAŁĄCZNIKI

c)     nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalesie- CZYTAJ

d)   nadania nazwy ulicy w miejscowości Sędzinko- CZYTAJ

e)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Sękowo- CZYTAJ

f)    trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dusznikach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania- CZYTAJ

g)   przekazania skargi Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki- CZYTAJ

Projekty uchwał na sesję w dniu 30 maja 2017 r.

Projekty uchwał w sprawie:

a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok- CZYTAJ

b)    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2016 rok- CZYTAJ

Projekty uchwał na sesję w dniu 25 kwietnia 2017 r.

Projekty uchwał w sprawie:

a)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024 - CZYTAJ, ZAŁ. 1, ZAŁ. 2, ZAŁOŻENIA

b)    zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 - CZYTAJ, ZAŁĄCZNIKI

c)     nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny - CZYTAJ

d)   zmieniająca uchwałę Nr XIII/83/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki - CZYTAJ

e)    zmieniająca uchwałę nr XIII/84/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - CZYTAJ

f)    rozpatrzenia skargi z dnia 6 marca 2017 r. - CZYTAJ

Projekty uchwał na sesję w dniu 28 marca 2017 r.

Projekty uchwał w sprawie:

a)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024 - CZYTAJ

b)    zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 - CZYTAJ , ZAŁĄCZNIKI

c)     dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie gminy Duszniki do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe - CZYTAJ

d)     zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - CZYTAJ , ZAŁĄCZNIK

e)      wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Duszniki na lata 2017-2021 - CZYTAJ , UZASADNIENE

f)       ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2017 roku? - CZYTAJ

g)    przekazania skargi Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki - CZYTAJ

 

 

Projekty uchwał na sesję w dniu 28 lutego 2017 r.

Projekty uchwał w sprawie:

a)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024 - CZYTAJ

b)   zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 - CZYTAJ , ZAŁĄCZNIKI

c)   udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1886P Wilczyna-Grzebienisko w miejscowości Wilczyna - CZYTAJ

d)   określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów spoza obwodu publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Duszniki - CZYTAJ

e)  ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Duszniki - CZYTAJ

f)   przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Duszniki na lata 2017-2021 - CZYTAJ

g)  nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki - CZYTAJ

h) nadania nazwy ulicy w miejscowości Sękowo - CZYTAJ

i)  przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki - CZYTAJ

j)  wrażenia zgody na nabycie przez Gminę Duszniki nieruchomości położonej na terenie miejscowości Grzebienisko, Gmina Duszniki (dz. 332/20) - CZYTAJ

Projekty uchwał na sesję w dniu 24 stycznia 2017 r.

Projekty uchwał w sprawie:

a)    nadania nazwy dla ronda w Dusznikach - CZYTAJ

b)   nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebienisko - CZYTAJ

c)    nadania nazwy ulicy w miejscowości Sędzinko - CZYTAJ

d)   nadania nazwy ulicy w miejscowości Sękowo - CZYTAJ

e)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 6/17, 6/20, 6/21, 6/22 i 6/24 w Podrzewiu - CZYTAJ , ZAŁ. 1 , ZAŁ. 2 , ZAŁ. 3 , UZASADNIENIE

f)    projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie gminy Duszniki do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe - CZYTAJ

g)   opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Duszniki - CZYTAJ

h)   rozpatrzenia skargi z dnia 21 listopada 2016 r. - CZYTAJ