Uchwały 2010

Uchwały Rady Gminy z 28 grudnia 2010r.

 

UCHWAŁY  III sesji
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 28 grudnia 2010r.

1.Uchwała nr III/6/10
    w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr LII/375/09 z dnia 22 grudnia 2009r.
    Rady
Gminy Duszniki w sprawie budżetu na rok 2010 - CZYTAJ, załacznik

2.Uchwała nr III/7/10
   w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
   Alkoholowych na rok  2011-
CZYTAJ,

3.Uchwała nr III/8/10
   w sprawie: przyjęcia „ Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Duszniki
   na lata 2011 – 2015”- CZYTAJ, załacznik

4.Uchwała nr III/9/10
   w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
   na lata 2011 – 2017 -
CZYTAJ
, załącznik, załącznik, załącznik

5.Uchwała nr III/10/10
    w sprawie: budżetu na rok 2011 - CZYTAJ, Autopoprawka Wójta Gminy Duszniki,
                                                         Objaśnienia do Budżetu, załącznik

6.Uchwała nr III/11/10
   w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
   roku budżetowego 2010 -
CZYTAJ

7.Uchwała nr III/12/10
   w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe
   odprowadzanie ścieków-
CZYTAJ

8.Uchwała nr III/13/10
   w sprawie: nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy Duszniki,
   w miejscowości: Duszniki i Grzebienisko-
CZYTAJ, załącznik

9.Uchwała nr III/14/10
   w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
   Przemocy w Rodzinie Gminy Duszniki na lata 2011-2015, trybu i sposobu powoływania
     i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków
     jego funkcjonowania
- CZYTAJ, załącznik


 

Uchwały Rady Gminy z 3 grudnia 2010

 

UCHWAŁY  II sesji
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 3 grudnia 2010r.

1.Uchwała nr II/3/10
   w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej, oraz ustalenia jej składu osobowego - CZYTAJ

2. Uchwała nr II/4/10
    w sprawie: ustalenia przedmiotu i zakresu działania komisji stałych Rady Gminy
    oraz ich  składu osobowego. -
CZYTAJ

3. Uchwała nr II/5/10
    w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Duszniki -CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 30 listopada 2010

UCHWAŁY  I sesji
RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 30 listopada 2010r.

1.Uchwała nr I/1/10
    w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Gminy Duszniki - CZYTAJ

2.Uchwała nr I/2/10
   w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Duszniki - CZYTAJ