Budżet 2015

Opinia Reginalnej Izby Obrachunkowej

   Opinia
Regionalnej Izby
Obrachunkowej

Sprawozdania


WYKONANIE BUDŻETU
ZA 2015
   WYKONANIE-tabele

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki
na lata 2015-2021- CZYTAJ,
załącznik nr 1 , załącznik nr 2 , załącznik nr3

Budżet 2015

BUDŻET GMINY DUSZNIKI NA 2015 ROK

-CZYTAJ, załącznik nr 1, załącznik nr 2