Uchwały Rady Gminy Duszniki z 28 grudnia 2021 r. LIII sesja (opublikowano w BIP 5 stycznia 2022 r.)

a)      Uchwała Nr LIII/345/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

b)      Uchwała Nr LIII/346/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

c)      Uchwała Nr LIII/347/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2022

d)      Uchwała Nr LIII/348/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2022

e)      Uchwała Nr LIII/349/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany  uchwały w sprawie utworzenia Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Komunalnego Zakładu Budżetowego

f)       Uchwała Nr LIII/350/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/249/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

g)      Uchwała Nr LIII/351/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

h)      Uchwała Nr LIII/352/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/85/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Duszniki

i)        Uchwała Nr LIII/353/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Duszniki na rok  2022