Obwieszczenie - odpowiedź na uwagi i wnioski

Obwieszczenie - odpowiedź na uwagi i wnioski

Duszniki 26.02.2010

RRG.7615-16/09

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 10  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy elektrowni wiatrowych w gminie Duszniki

 

INFORMUJĘ IŻ

W dniu 19. 02. 2010 wpłynęła za pośrednictwem Inwestora odpowiedź i wyjaśnienia autora raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko, na uwagi i wnioski, które pojawiły się w trakcie prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

 

Z powyższą odpowiedzią można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 14:30

lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Duszniki www.duszniki.eu zakładki ŚRODOWISKO/Oceny oddziaływania na środowisko/2009/Budowa i eksploatacja farmy elektrowni wiatrowych w Gminie Duszniki

bezpośredni link:

http://bip.duszniki.eu/duszniki/bip/srodowisko/uwarunkowania-srodowiskowe/2009/budowa-i-eksploatacja-farmy-elektrowni-wiatrowych-w-gminie-duszniki/

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.

Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szamotułach są organami właściwymi w sprawie wydania opinii, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu jest organem właściwym w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

Załączniki :